Disclaimer

Disclaimer / Gebruiksvoorwaarden voor de website van het Algemeen Secretariaat VSOA

Voorwerp
De onderhavige gebruiksvoorwaarden richten zich tot eenieder die ertoe gebracht wordt de website van het Algemeen Secretariaat VSOA te raadplegen.
Eenieder die deze website betreedt en gebruikt verbindt zich tot het naleven van onderhavige gebruiksvoorwaarden.
De benaming VSOA staat voor het Algemeen Secretariaat van het VSOA alsmede de professionele groepen, de componenten en de VZW van het syndicaat.

Verantwoordelijkheid
Het VSOA kan in geen enkel geval verantwoordelijk zijn voor het gebruik dat de gebruiker maakt van de via de website meegedeelde informatie.
Het VSOA is niet verantwoordelijk voor de storingen of onderbrekingen op de website, noch voor eventuele schade aangebracht aan het informatica materiaal van de gebruiker of aan de gegevens die het bevat.
Het VSOA is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden van technische aard of op inhoudelijk vlak die zouden blijven bestaan ondanks alle inspanningen om de informatie zo correct en betrouwbaar mogelijk weer te geven.

Bescherming van het privé leven
De informatie verkregen via de website van het Algemeen Secretariaat VSOA wordt behandeld conform de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van het privé leven met betrekking tot de verwerking van gegevens met persoonlijk karakter.
Die informatie wordt dus op een strikt vertrouwelijke manier verwerkt en uitsluitend gebruikt voor doeleinden van interne orde.
Conform de hierboven vermelde wet, hebt u het recht uw gegevens te raadplegen en te verbeteren indien nodig.

Intellectueel eigendom
Het geheel van de inhoud van de website van het Algemeen Secretariaat VSOA, teksten, beelden, databases en lay-out inbegrepen, is beschermd door de intellectuele rechten. Die intellectuele rechten bevatten onder meer de auteursrechten, de buurrechten, de rechten op de databases en de rechten op merken.
Iedere weergave, kopie of verspreiding, onder welke vorm of voorwaarde ook, is strikt verboden zonder een voorafgaande schriftelijke toestemming. Iedere aanvraag daartoe moet gericht worden aan de webmaster.

Installatie van hyperlinks naar de website
Het Algemeen Secretariaat VSOA staat de installatie van hyperlinks naar de homepage van zijn website toe, zonder voorafgaande toestemming.
Voor iedere andere vorm van hyperlink naar de website of van inhoudovername moet een voorafgaande toestemming gevraagd worden aan de webmaster : webmaster@vsoa-argument.be

Strafrechtelijke vervolging
Bij niet naleving van onderhavige gebruiksvoorwaarden houdt het VSOA zich het recht voor de overtreders strafrechtelijk te vervolgen.
Alle geschillen met betrekking tot het gebruik van de website van het Algemeen Secretariaat VSOA zullen uitsluitend door het Belgisch recht beheerd worden.

Wijziging van de gebruiksvoorwaarden van de VSOA website
Het VSOA houdt zich het recht voor de onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden ten aller tijden te wijzigen.