Een lichtje aan het einde van de tunnel ?

Op 31 januari jongstleden heeft het nationaal comité van de ACLVB, waaraan het VSOA heeft deelgenomen en zijn steun heeft gegeven, de tekst van het interprofessioneel akkoord (IPA) 2017-2018 goedgekeurd. De twee andere vakorganisaties, evenals de werkgeversorganisaties, hebben eveneens hun akkoord gegeven op die overeenkomst. Al heeft dat IPA geen rechtstreekse betrekking op het Openbaar Ambt, bepaalde maatregelen zullen omgezet worden in regelgevende teksten en aldus uiteindelijk een impact hebben op sommige categorieën van het personeel in de openbare diensten.

Aansluitend op dat akkoord heeft het VSOA, samen met de twee andere representatieve vakorganisaties binnen de openbare diensten, op 1 februari, een brief gericht aan de Eerste Minister, waarin wordt aangedrongen op gelijkaardige maatregelen voor de werknemers in de openbare diensten zoals opgenomen in het interprofessioneel akkoord voor de privé sector. Het betreft niet alleen een onderhandeling over een mogelijke loonsverhoging, maar ook kwalitatieve regelingen voor de organisatie van het werk en de arbeidslast. 

Het VSOA heeft gevraagd dat de onderhandelingen snel beginnen in het Comité A om een intersectoraal te kunnen sluiten. Wel dient opgemerkt dat er geen intersectoraal akkoord meer was sedert zes jaar. Het wordt tijd dat bewezen wordt dat, in het Openbaar Ambt, het model van dialoog dat we verdedigen, wel degelijk werkt en zij die het willen laten verdwijnen tot stilzwijgen worden gedwongen.

Een ander actueel dossier waarover ik u elke maand onderhoud, is dat van de pensioenen. We ontvangen van personeelsleden talrijke vragen over dat dossier en we kunnen er jammer genoeg moeilijk bevredigende antwoorden op geven. Alles lijkt nu stil te liggen. Terwijl in principe het luik gemengd pensioen in januari terug op de tafel van het Comité A moest komen, zou het pas in de loop van deze maand aangevat worden.

Voor het luik zware beroepen en de hervorming van de tantièmes moeten we de lente afwachten om de derde fase van de bespreking binnen het comité voor pensioenen aan te snijden en daarna in de betrokken comités te onderhandelen.

We zullen u regelmatig op de hoogte houden van de vooruitgang ter zake.   

Nous vous tiendrons régulièrement informés des avancées réalisées.   

François Fernandez-Corrales
Algemeen Voorzitter