Nieuw intersectoraal akkoord dringt zich op

Zoals aangekondigd in het laatste nummer van Argument dienden we een verzoek in tot opening van de besprekingen om een intersectoraal akkoord (ISA) 2017-2018 te bereiken. Onze organisatie vroeg dat het akkoord een kwantitatief aspect zou bevatten, gericht op een reële verhoging van de koopkracht van de werknemers in de openbare diensten, en aldus niet meer enkel zou slaan op de aspecten inzake de kwaliteit van het werk. Ter herinnering, het laatste akkoord dateert van 2007, dus al tien jaar geleden!

Wat duidelijk wijst op de absolute noodzaak een nieuw akkoord te sluiten aangepast aan de huidige realiteit van het werk van het Openbaar Ambt. Een eerste informele vergadering vond begin maart plaats. We stelden wel vast dat onze gesprekspartners de bevoegdheden van Comité B (gewijd aan het federaal Openbaar Ambt) met die van Comité A (bevoegd voor het geheel van de openbare diensten) verwarden.

Akkoord tegen 20 juli 2017 afsluiten
Ter verduidelijking kondigde de vertegenwoordiger van de eerste minister ons aan dat, op basis van dat gesprek, hij ging vragen ons het bedrag van de budgettaire enveloppe die tijdens het budgettair conclaaf zal vrijgemaakt worden, mee te delen. Voor ons is het eveneens duidelijk dat het sluiten van een intersectoraal akkoord geen tegenprestatie kan zijn voor een mogelijk verzaken aan het statuut van de ambtenaren. Daar dromen sommige politieke verantwoordelijken van. We verwachten dus nieuws van het kabinet van de eerste minister begin april; ideaal zou het akkoord tegen 20 juli 2017 moeten kunnen afgesloten worden.

Pensioenen
Een ander punt dat regelmatig in deze rubriek terugkomt, is het dossier pensioenen. Al hebben we nog geen onderhandelingen gevoerd, is het Nationaal Pensioencomité niettemin op 13 maart jl. samengekomen. Daar heeft het wetenschappelijk comité de resultaten van zijn volledige of gedeeltelijke studie over het pensioensysteem over de verdeling met punten uiteengezet. De dimensie gender was duidelijk aanwezig. De vrouwen krijgen rechtstreeks de weerslag van de link tussen loopbaanonderbreking en de duur van de loopbaan. Dat stelt onmiddellijk het probleem van de pensioenen waarop ze aanspraak kunnen maken.

Het VSOA klaagt al lang de flagrante discriminatie van de vrouwen aan, vervat in het huidige ontwerp. Voor het VSOA zou een oplossing te vinden zijn in het instellen van corrigerende maatregelen die de vrouwen in de mogelijkheid stellen een volledig en correct pensioen te krijgen. Intussen laten we niets los. Dat is de reden waarom we deelnamen aan de nationale actie van 21 maart 2017 om de non-profitsector te verdedigen!

François Fernandez-Corrales
Algemeen Voorzitter