Pensioenen en zware beroepen op de agenda

In september worden de werkzaamheden hervat, zowel in de school, in de politiek als op syndicaal vlak. Voor ons betekent september vooral dat we de pensioendossiers, die ons al vele maanden bezighouden, en ook dat van de zware beroepen, opnieuw op onze werktafel zullen vinden.

Een tweede pijler voor de contractuelen
Wat die beruchte pensioendossiers betreft, is het VSOA op 30 juni ll., mits enkele opmerkingen, akkoord gegaan met het wetsontwerp waarbij het gemengd pensioen wordt ingevoerd voor de personeelsleden die als contractuelen werden aangeworven en vervolgens vast benoemd werden.

Dat ontwerp voorziet ook in een wettelijk kader voor de invoering van een tweede pensioenpijler voor het contractueel personeel. Ter herinnering: het VSOA had zich al in 2006 in Comité A akkoord verklaard met de invoering van die tweede pijler. Jammer genoeg was dat niet naar de zin van bepaalde mensen. En dus heeft de federale ministerraad, na een actie ondernomen door een vrouwelijke vicepremier, het ontwerp ’s anderendaags simpelweg ingetrokken. We zullen dus meer dan tien jaar hebben moeten wachten om deze eis in vervulling te zien gaan. De vakbond die ons standpunt bekritiseert, dezelfde die het resultaat van de onderhandelingen van 2006 niet aanvaard heeft, zou moeten schuld bekennen. Inderdaad, als zij het dossier niet hadden doen mislukken door hun kliek in te schakelen, dan zouden de onderhandelingen over het gemengd pensioen helemaal anders verlopen zijn. Geen enkele vakbondsorganisatie heeft het monopolie op de verdediging van het personeel van de overheidsdiensten!
Ondertussen heeft het VSOA de belangen verdedigd van alle contractuelen door aan alle overheden de mogelijkheid te bieden om een tweede pijler te organiseren zodat hun mensen een beter pensioen gegarandeerd krijgen.

Bij het VSOA huldigen we de principes van politieke en filosofische onafhankelijkheid, iets waarop de overige organisaties zich niet kunnen beroepen. Dankzij onze waarden kunnen wij absoluut alle personeelsleden van de overheidsdiensten verdedigen, zonder druk van buitenaf, in alle verdraagzaamheid en solidariteit en met respect voor de vrijheid van eenieder.

Zware beroepen
September brengt ons ook terug bij de discussie over de zware beroepen. Heel wat collega’s stellen er al hun hoop op, maar het is wel een heel delicaat dossier. Het VSOA heeft gekozen voor een sectorale benadering die beter past bij de realiteit op het terrein. De deskundigheid van de verantwoordelijken van de verschillende groepen zal ons in staat stellen om niet alleen de werkelijke toestanden zo goed mogelijk te bevatten, maar ook om tijdens de discussies ons standpunt te bepalen om de gegrondheid van de eisen van de betrokken sectoren te verdedigen. De moeilijkheid zit echter in het feit dat de enveloppe die bedoeld is voor het Openbaar Ambt een gesloten enveloppe is. Het gaat hier om zuiver budgettaire maatregelen die door de regering zijn opgelegd. Er kan echter geen sprake van zijn dat het VSOA zich in de rol zou laten dringen van scheidsrechter tussen collega’s die eisen dat hun beroep erkend wordt als zwaar beroep. Op een bepaald ogenblik zal de regering uiteindelijk toch haar verantwoordelijkheid moeten nemen. Ofwel verhoogt ze het budget dat nodig is om alle aanvragen te beantwoorden, ofwel hakt ze knopen door waarbij ze haar beslissingen motiveert en objectiveert. Vervolgens zal het aan ons zijn om onze leden zo nodig te verdedigen.

Politiek en behoorlijk bestuur
Gebruik makend van de start van het politieke jaar wil ik voor een keer toch stilstaan bij de existentiële crisis waarin de politieke partijen zich bevinden, vooral in het zuiden van het land. De verschillende affaires die de actualiteit voeden sinds de lente, zorgen voor verwarring en onzekerheid bij de burgers. Sommigen komen op het idee om min of meer nieuwe politieke bewegingen op te starten en zo het vertrouwen van hun kiespubliek terug te winnen. Anderen kiezen voor de vlucht vooruit, waarbij ze onderweg alles overhoop gooien. Het zou nochtans zoveel eenvoudiger en wijzer zijn als de generatie omstreden politici van alle partijen eindelijk eens het algemeen belang boven hun eigenbelang zouden plaatsen en zich zouden terugtrekken. Dit zoenoffer zou kunnen zorgen voor de elektroshock die nodig is om te komen tot een vorm van bestuur die meer in overeenstemming is met de verwachtingen van onze maatschappij.

We wensen iedereen een goede nieuwe start toe, in het bijzonder aan onze scholieren. Laten we hopen dat het nieuwe schooljaar, ondanks de politieke context, in een zo sereen mogelijke sfeer kan verlopen voor de leerlingen, de ouders en de leerkrachten.

François Fernandez-Corrales
Algemeen voorzitter