Praten doe je met twee

Vakorganisaties zullen zeker snel beslissen om de federale regering te herinneren aan haar aanvallen op de pensioenen, en zeker de minister van Pensioenen. Op 25 januari kwamen de drie vakorganisaties samen voor het gemeentehuis van Chaudfontaine om de aanvallen op onze pensioenen aan te klagen. Even eraan herinneren dat de bevoegde minister “verhinderd” burgemeester is van die stad. Dit is de verklaring voor die keuze.

Nogal logisch gezien de manier waarop de regering de verlenging van de loopbanen en het einde van de bonificatie voor diploma’s heeft geregeld. We hebben dus voldoende redenen om ongerust te zijn over de manier waarop de onderhandelingen over de maatregelen voor de zware beroepen en de voorkeurstantièmes verlopen.

Onrust in het Openbaar Ambt houdt aan.

We stellen aan de kaak dat de vrouwen de eerste slachtoffers zijn van die hervorming. Met dergelijke maatregelen zullen ze nooit een volledige loopbaan halen en aldus aanspraak kunnen maken op gelijkheid inzake pensioen.
Voor wat de overgangsmaatregelen betreft, die krijgen niet veel aandacht van de regering. Wat telt is hervormen en daarna zullen we wel zien wat er gebeurt.

Dat is een mooi model van sociaal overleg. En van visie op korte termijn, zonder de invloed op lange termijn van maatregelen die eenzijdig en ogenblikkelijk in der haast worden genomen, te meten.

Maar voor de parlementsleden zullen de maatregelen over de lengte van de loopbaan pas tijdens de volgende legislatuur in voege treden. U zei: gelijkheid van behandeling tussen alle burgers? Een ander voorbeeld van de manier waarop de personeelsleden in de openbare diensten worden gelijkgesteld met profiteurs. De federale minister belast met Ambtenarenzaken wenst het systeem inzake ziektedagen te hervormen. Er zou te veel misbruik zijn.

Maar niet bij hen! Inzake voordelen voor zichzelf hebben onze verkozenen het inderdaad goed geregeld. Zelfs wanneer ze ziek zijn, ontvangen ze 100% van hun salaris! Inzake preventie tegen alcoholisme zien de parlementsleden niet op één contradictie: alcoholische dranken zijn gratis in hun bar! Hoe kunnen de preventiecampagnes ernstig genomen worden als onze verkozenen niet het goede voorbeeld geven? “Doe wat ik zeg, maar niet wat ik doe!”

Met dergelijke onrechtvaardigheden en contradicties zal men nog verwonderd zijn dat de kloof tussen politici en bevolking almaar breder wordt.

Het VSOA pleit voor sociale dialoog, maar om te praten moet me met twee zijn.

Bijgevolg, bij gebrek aan een echt overleg zullen we onze stem nog laten horen om alle werknemers in de openbare diensten te verdedigen.

“Bij gebrek aan echt overleg zullen we onze stem nog laten horen om alle werknemers in de openbare diensten te verdedigen”.