Provinciepersoneel bekocht !

22/10/2015 - 17:42

(22/10/15) - Gisteren werd het voorontwerp van decreet houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering van de provincies voor akkoord ondertekend door ACV en VVSG (Vereniging van Steden en Gemeenten). VSOA, ACOD en zelfs de werkgeverszijde, zijnde de VVP (Vlaamse Vereniging voor Provincies) tekenden allen voor niet-akkoord !

Na diverse vergadermomenten op het Vlaams Comité C1 in de stijl van “verdeel en heers“ en de minimale inspraak van de vakbonden werd er gisteren  een beslissing genomen over de overdracht van het provinciepersoneel naar een lokaal bestuur of naar de Vlaamse Overheid.

Waarom VSOA-lrb voor niet akkoord ondertekende

Onbevoegdheid van de Vlaamse Regering :
Noch het Vlaams Parlement, noch de Vlaamse Regering is bevoegd om een ‘wet’ tot stand te brengen die de overdracht van contractuele personeelsleden van één overheid naar een andere overheid regelt.

De Vlaamse regering heeft derhalve geen bevoegdheid om de contractuele bepalingen van de bestaande arbeidsovereenkomst tussen de provincies en hun contractuelen eenzijdig te wijzigen.
Een contract is immers een overeenkomst tussen twee partijen, zijnde het personeelslid in kwestie en de provincie.

Het zeer waarschijnlijk verlies van tal van verworven rechten  :
In dit decreet is er geen enkele waarborg dat de overgedragen personeelsleden al hun primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden bij hun overdracht naar een lokaal bestuur of Vlaamse overheid zullen behouden.
Integendeel !!

De kans is reëel dat het provinciepersoneel door de overdracht de sociale voordelen of mogelijks de pensioenpijler (of minstens de waarde ervan) verliest omdat ze niet met behoud van al hun rechten werden overgedragen.

Ook een welbepaald luik uit het decreet maakt het mogelijk dat de voorwaarden van de toekenning van toelagen en vergoedingen ‘s anderendaags  - dus na de overdracht - worden aangepast, zodat betrokkene daarna zijn recht hierop verliest. Ook een groot aantal andere verworvenheden staan op de helling : de standplaats, hun huidige arbeidstijdregeling, hun verlof/dienstvrijstellingen, eventuele glijtijd, enz …

Christel Demerlier
Voorzitter van het Vlaams Gewest VSOA-lrb