VSOA Politie is tevreden met de beslissing van de regering… maar blijft voorzichtig positief

19/11/2015 - 16:58

(19/11/15) - Het VSOA Politie vroeg gisteren 100 miljoen euro omdat het een noodzaak is om het personeelsbestand van de geïntegreerde politie te kunnen stabiliseren, de nodige uitrusting te kunnen voorzien en in het bijzonder de federale politie te redden van het failliet.

Deze middelen zijn namelijk nodig om de veiligheid van de bevolking maximaal te garanderen. Met de huidige beslissing heeft de regering aangetoond dat ze bereid is daar nog zelfs verder in te gaan.Het VSOA Politie is zeer tevreden over deze beslissing maar blijft toch voorzichtig.  In het verleden zijn veel beloftes gemaakt die geen of te weinig concrete invulling hadden.

Daarom zullen we aandringen bij de Minister van Binnenlandse zaken om zo snel mogelijk samen rond de tafel te zitten teneinde het overleg te starten omtrent de verdeling van deze middelen.

1. Dringende injectie bij de Federale Politie


De Federale Politie kampt momenteel met een personeelstekort van 12 % (afgedeelden inbegrepen) .  Indien men daar de Algemene reserve van aftrekt (1100 FTE’s) komt men al snel aan een tekort van 20 %.  Tijdens een overleg hebben we tevens  vernomen dat er zelfs 500 man dient af te vloeien uit de groep van afgedeelden, die nochtans operationeel meer dan noodzakelijk zijn.2. Het personeelsbestand van de Federale Politie


Naast de hierboven besproken dringende injectie dient men middelen te voorzien om het personeelsbestand van de Federale Politie – conform OT3 na optimalisatie – op peil te brengen.  Men spreekt hier over 12 % of 1500 FTE’s.3. Procedure en aankoop middelen


Niet alleen dienen de nodige middelen voorzien te worden om de Federale Politie toe te laten hun logistiek volledig op peil te brengen (van zowel speciale apparatuur en wapens tot simpele broeken), ook is er nood aan een aanpassing van de omslachtige procedures.

De Politie dient de mogelijkheid te krijgen om op een soepeler manier materiaal aan te kopen in vergelijking met de huidige logge procedures.  Nu duren sommige marktprocedures meer dan 1,5 jaar zodat het materiaal niet voorhanden is wanneer er nood aan is.

Bijkomend stellen we voor – voor wat betreft aankopen en investeringen – om te werken met een meerjarenbegroting waarbij men kan putten uit opgebouwde fondsen wanneer bepaalde dringende aankopen en investeringen dienen gedaan te worden.  4. Statuut en bewapening agenten van politie


De Minister van Binnenlandse zaken heeft na de incidenten van Verviers een werkgroep gestart omtrent het statuut en bewapening van de agenten van politie. Tot op heden waren wij zeer tevreden van de eerste resultaten van deze besprekingen.  Wij dringen dan ook aan dat deze besprekingen snel kunnen verder gezet worden, zodat het dossier kan gefinaliseerd worden, de nodige politieke beslissingen kunnen genomen worden, alsook de nodige financiële middelen kunnen vrijgemaakt worden voor de opleiding en  bewapening.5. Jaarlijkse aanwerving


Teneinde het bloeden te kunnen stoppen bij de geïntegreerde politie heeft de vorige regering het laatste jaar 1450 nieuwe rekruten aangeworven.  Dit is het aantal dat nodig is om de jaarlijkse uitstroom op te vangen.  Wij dringen dan ook aan dat de nieuwe aanwervingen opnieuw op dit peil zullen gebracht worden.

Bijkomend zal een extra inspanning nodig zijn teneinde het personeelstekort van 3000 FTE’s bij de geïntegreerde politie op te vangen.  Wij vragen dan ook dat deze extra inspanning zou uitgevoerd worden met een prioriteit voor de Federale Politie (zie punt 2) en de grote politiezones die de laatste weken inderdaad ook regelmatig aan de alarmbel hingen.

Het VSOA Politie rekent er op dat de overheid rekening zal houden met deze verzuchtingen en hoopt  dat bovenvermelde punten deel zullen uitmaken van  een constructief overleg met de Minister van Binnenlandse zaken.