De nieuwe federale loopbanen

(Update 19/06/2014)

Informatiebrochure

Met deze nieuwe informatiebrochure willen wij vooreerst de ambtenaren die in dienst zijn, uitleggen wat hen te wachten staat en de mysteries rond de toekomst van hun loopbaan verduidelijken. Vervolgens zetten wij de loopbaan van de toekomstige ambtenaren van het federaal openbaar ambt uiteen. De brochure is te downloaden op deze webpagina.

Intro
De ontwerpteksten werden door het geheel van de syndicale organisaties verworpen, omdat bepaalde maatregelen het statuut ondergraven evenals omwille van de ongelijke behandeling van de personeelsleden. Desondanks werd het Koninklijk besluit van 25 oktober 2013 betreffende de geldelijke loopbaan van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 14/11/2013 en is het op 1 januari 2014 in werking getreden.

Er is geen sprake van één loopbaan, maar twee loopbaansystemen die beiden worden aangestuurd door de evaluatie. De eerste een “klassieke” loopbaan, met baremaverhogingen en weddeschalen, is voorbehouden aan de personeelsleden die vanaf 1 januari 2014 worden aangeworven of aan de ambtenaren die vanaf diezelfde datum toegang krijgen tot een hoger niveau of een hogere klasse.     


De tweede, die bestaat uit bonussen die gevoegd worden bij de weddeschaal, is voorbehouden aan de personeelsleden die reeds in functie waren op 31 december 2013. Het betreffen – zoals in het KB gespecificeerd – overgangsmaatregelen die wel nog gedurende een 30- tal jaar hun uitwerking zullen hebben!

-----------------------------------------------------------------------------------

(Update 07/02/2014)

De nieuwe loopbaan is van toepassing op de personeelsleden van het federaal openbaar ambt, zowel statutairen, stagiairs EN contractuelen, aangeworven vanaf 1 januari 2014 en op de personeelsleden die vanaf deze datum een bevordering of een verandering van graad krijgen naar een hoger niveau of een hogere klasse. Op de mandaathouders is de nieuwe loopbaan ten dele van toepassing.

De betrokken personeelsleden zijn deze van:

 • de FOD’s (Federale Overheidsdiensten)
 • de POD’s (Programmatorische Federale Overheidsdiensten)
 • het burgerpersoneel van het Ministerie van Landsverdediging
 • de instellingen van openbaar nut
 • de openbare instellingen van sociale zekerheid
 • de diensten die van de voormelde organen afhangen

Zijn niet rechtstreeks betrokken: de penitentiair bewakingsambtenaren, de staatsveiligheid, het wetenschappelijk personeel van de wetenschappelijke instellingen, de rechterlijke orde, de politie, het onderwijs, …

VSOA stelt een brochure over de nieuwe federale loopbanen ter beschikking.

Raadpleeg de volledige tekst online

-----------------------------------------------------------------------------------

(Update 20/01/2014)

Nieuwe brochures

De loopbaan in niveau A

 

 

Op 1 januari 2014 trad de nieuwe loopbaan in voege. De evolutie in de geldelijke loopbaan wordt dan voor iedereen - statutair of contractueel - gebaseerd op twee elementen: je anciënniteit en het behalen van de doelstellingen die aan jezelf en je team gesteld worden.

Deze brochure gidst je door de principes van de nieuwe loopbaan met behulp van een aantal voorbeelden.

Wat je in deze brochure vindt:

    •    de verklaring van een aantal belangrijke begrippen i.v.m. de loopbaan
    •    de belangrijkste manieren waarop je kan evolueren in je loopbaan
    •    de verschillen tussen statutaire en contractuele tewerkstelling
    •    een blik op je wedde en de belangrijkste premies en toelagen.

Download de brochure "Niveau A"

De loopbaan in niveaus B, C, D

 

 

Op 1 januari 2014 trad de nieuwe loopbaan in voege. De evolutie in de geldelijke loopbaan wordt dan voor iedereen - statutair of contractueel - gebaseerd op twee elementen: je anciënniteit en het behalen van de doelstellingen die aan jezelf en je team gesteld worden.

Deze brochure gidst je door de principes van de nieuwe loopbaan met behulp van een aantal voorbeelden.

Wat je in deze brochure vindt:

    •    de verklaring van een aantal belangrijke begrippen i.v.m. de loopbaan
    •    de belangrijkste manieren waarop je kan evolueren in je loopbaan
    •    de verschillen tussen statutaire en contractuele tewerkstelling
    •    een blik op je wedde en de belangrijkste premies en toelagen.

Download de brochure "Niveaus B,C,D"

-----------------------------------------------------------------------------------

(Update 26/11/2013)

De "geldelijke loopbaan" van het federaal openbaar ambt is verschenen in het Staatsblad op 14/11/2013 en is van toepassing op 1 januari 2014.

Het koninklijk besluit van 25 oktober 2013 betreffende de geldelijke loopbaan van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt, is verschenen in het Belgisch Staatsblad van 14/11/2013. Het gaat in voege op 1 januari 2014.

We herinneren eraan dat het VSOA zich heeft verzet tegen dit project dat twee aparte loopbanen binnen het Federaal Openbaar Ambt instelt, en omwille van het gevaar van bepaalde maatregelen voor het statuut, evenals omwille van de verschillen in de behandeling tussen de personeelsleden die het tot gevolg heeft.

De nieuwe loopbaan zal voorbehouden blijven aan de personeelsleden die vanaf 1 januari 2014 worden aangeworven, of aan de ambtenaren die toegang krijgen tot het hoger niveau of tot de hogere klasse op diezelfde datum, d.w.z. een kleine minderheid binnen het personeel van het Openbaar Federaal Ambt.

De overgangsmaatregelen, die zijn samengesteld uit bonussen die gevoegd worden bij de loonschaal, zijn voorbehouden aan de personeelsleden die reeds in functie waren op 31 december 2013, d.i. quasi het geheel van het personeel.

-----------------------------------------------------------------------------------

(Update 07/07/2013)

Ontwerp van Koninklijk Besluit betreffende de geldelijke loopbaan van het personeel in het federaal openbaar ambt.

Voorwoord:

Het VSOA houdt eraan de onderhandelingsmethode van de overheid aan te klagen. Onderhandelingen vereisen duidelijk vastgelegde stabiele standpunten en engagementen vanwege de overheid en niet loutere toelichtingen of vage beloftes.

De overheid had ons verzekerd dat tijdens de laatste onderhandelingen van 3 juli jl. alle wijzigingen onmiddellijk zouden worden opgenomen in de teksten en dat ter zitting aangepaste teksten zouden worden ter beschikking gesteld.

Het VSOA stelt vast dat de door de overheid weerhouden wijzigingen niet resulteerden in het tijdens de vergadering ter beschikking stellen van aangepaste teksten.

Het VSOA is daarom van mening dat deze manier van werken indruist tegen de geest van het sociaal overleg zoals nochtans door de overheid zelf verkondigt.

Opmerkingen:

 • Het VSOA hekelt de directe link tussen de evaluatie en de loopbaanontwikkeling.
 • Het VSOA stelt vast dat het voorgestelde ontwerp betreffende de geldelijke loopbaan van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt, een loopbaan met twee snelheden invoert. Eén voor de vanaf 1 januari 2014 nieuw aangeworven personeelsleden en één voor de op dat ogenblik reeds in dienst zijnde personeelsleden die niet in de nieuwe loopbaan worden geïntegreerd en de facto in uitdoving worden geplaatst.

Het systeem van de bonificaties:

 • Het VSOA bekritiseert de complexiteit en de onverstaanbaarheid van het systeem en de gevolgen van deze complexiteit voor het personeel, de personeelsdiensten en de CDVU.
 • Het VSOA hekelt eveneens de ongelijke behandeling van personeelsleden met een zelfde graad of klasse. Sommige van hen zullen winnaars zijn in de ontwikkeling van hun geldelijke loopbaan en anderen verliezers zonder dat er sprake is van enige objectiviteit.

Ondanks herhaalde verzoeken van het VSOA, heeft de overheid het niet nodig geacht een definitie te geven van de term “bonificatie”. Het enig wat wij weten is dat deze wordt gelijkgesteld met wedde.

Het VSOA is dus van mening dat de invoering van de schaalbonificaties een juridische onzekerheid creëert die enkel en alleen kan worden opgelost door een wijziging van de algemene pensioenwet (Wet van 21 juli 1844). Het voorgestelde project geeft geen enkele juridische zekerheid over de draagwijdte en het gevolg voor het personeel. Alhoewel de overheid ons een ontwerptekst heeft voorgelegd, is het VSOA van mening dat er geen enkele garantie is dat deze vooropgestelde wijzigingen zullen kunnen worden uitgevoerd binnen de gestelde termijnen.

Ontwerp van K.B. betreffende de geldelijke loopbaan van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt

Besluit : het VSOA is niet akkoord met dit voorstel.

-----------------------------------------------------------------------------------

(Update 07/07/2013)

Ontwerp van Koninklijk Besluit betreffende de evaluatie in de federale overheidsdiensten.

Het VSOA herbevestigt integraal zijn standpunt zoals opgenomen in het protocol nr. 672 van 26 oktober 2012.

Het VSOA kan zich bovendien niet akkoord verklaren met het voorliggend ontwerp om volgende redenen:

 • Het VSOA kan niet aanvaarden dat een evaluatie wordt uitgevoerd door een functionele chef die niet onder hetzelfde administratief en/of syndicaal statuut valt, dan het personeelslid dat hij evalueert.
 • Er is geen enkele garantie op de onpartijdigheid van evaluatoren indien als deze ressorteren onder een ander juridisch statuut. Bovendien is er voor de evaluator geen enkele verplichting om een vorming te volgen, zelfs niet indien hij onder hetzelfde administratief statuut valt, wat de voormelde vrees enkel bevestigt.
 • Tot slot verzet het VSOA er zich tegen dat een beslissing van de beroepscommissie kan worden gewijzigd door de leidinggevende ambtenaar. Het VSOA eist dat het advies van de beroepscommissie m.b.t. de evaluatie bindend is.

Koninklijk besluit betreffende de evaluatie in de federale overheidsdiensten

-----------------------------------------------------------------------------------

(Update 04/07/2013)

Een nieuwe loopbaan, ja... Maar niet voor iedereen !

In de ontwerpteksten wordt een onderscheid gemaakt tussen de “oude” en de toekomstige personeelsleden.

Wie vandaag in dienst is, komt morgen terecht in een uitdovende loopbaan. Een voorsmaak van wat de toekomstige federale overheidsdienst zal bieden? Alleen de toekomst kan dit bevestigen.

Hiernaast u vindt een te downloaden didactische nota op basis van de aangepaste teksten op 26 juni 2013.
De wijzigingen zijn met groen aangeduid.

Als u niet alles snapt, maak je dan geen zorgen. Ook wij hadden problemen om alles onmiddellijk te begrijpen.

Neem vooraf een aspirientje, dat kan helpen.

Veel leesplezier.
De onderhandelingsploeg Comité B.

De nieuwe loopbanen. Wat zijn de vooruitzichten voor uw verloning in 2014?

Inhoud :
1. Voor wie geldt deze nieuwe loopbaan ?
2. De competentiepremies: einde van de geruchten !
3. De evaluatie: de nieuwe motor van uw loopbaan
4. Wat gebeurt er met de ambtenaren die reeds vóór 1 januari 2014 in dienst waren ?
5. En voor de personen die na 1 januari 2014 in dienst treden?

Download de complete didactische VSOA-nota (V4)

Bijlagen en KB hieronder te downloaden (update 04/07/2013)

Ontwerp KB betreffende de geldelijke loopbaan van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt _27/06/13

KB Evaluatie 20130626

Annexe I

Annexes II et III

Annexe IV

Annexe V

Annexe VI

Annexe VII