Solidariteit : echte en duurzame ontwikkeling

2011 is een bijzonder geslaagd jaar voor de ontwikkeling en samenwerking met onze syndicale partners in het Zuiden en de VZW “Actions pour la Coopération et le Développement” (APCD).

Dit jaar zal op concrete wijze gewerkt worden aan de internationale solidariteit voor wat betreft de economische en sociale ontwikkeling van het personeel van de overheidsdiensten in het Zuiden.

Dankzij de steun van enerzijds de WBI “Wallonie-Bruxelles International” en anderzijds de COCOF, Dienst voor de Internationale Betrekkingen, is in maart in Bujumbura (Burundi) een VSOA-project concreet geworden door de ondertekening van de contracten tussen het SLFP “Région wallonne” en de Fédération Nationale des travailleurs des Transports, du Social et de l’Informel (FNTSI) met als doel de opleiding van de provinciale en nationale syndicale kaderleden van de Burundese overheidsdiensten met betrekking tot het Arbeidsrecht en de vreedzame oplossing van conflicten.

Niet goed toegepast
Ondanks het bestaan van de nationale wetten die de syndicale vrijheid bekrachtigen en vooral van de goedkeuring door Burundi van 8 fundamentele conventies van de IOA, zijn die instrumenten van sociale wetgeving niet goed begrepen, noch door de overheid, noch door de sociale partners en hierdoor niet goed toegepast.

Om maar één voorbeeld te geven, het algemeen statuut van de ambtenaren maakt regelmatig het voorwerp uit van sociale conflicten tussen de syndicale organisaties en de regering. Sommige artikels van het Arbeidswetboek benadelen de werknemers, namelijk betreffende de bescherming van de syndicale afgevaardigden, de opzeggingsvergoedingen en het ontslag in geval van sluiting van een sector, enz.

Met deze opleiding hopen we dat vele sociale conflicten vermeden zullen worden vermits de syndicale vertegenwoordigers gevormd zullen zijn in de sociale wetgeving en in het versterken van de onderhandelings- en overlegcapaciteiten.

De aanwezigheid van een bekwaam syndicaal kader zal de rol van de syndicaten versterken bij de herziening van het Arbeidsrecht, de integrale toepassing van het algemeen statuut van de ambtenaren, de oprichting van een Nationale Raad voor Sociaal Dialoog en zal er ook voor zorgen dat de kaderleden een betere opleiding aan de afgevaardigden aan de basis zullen verschaffen.

Vreedzame oplossingen
Na hun deelname aan de opleiding zullen de provinciale coördinatoren in de verschillende provincies van Burundi workshops leiden om de basis-militanten individueel te overtuigen van de noodzaak van de duurzame ontwikkeling, van de gegrondheid van de toepassing van de wetgeving op het welzijn van de werknemers, en van de opleiding voor vreedzame oplossing van sociale conflicten.

Na de voorstelling van het project door de formateurs, onder wie de Directeur Generaal van de Overheidsdiensten en de Directrice van de Overheidsdiensten, onze voorzitter, François Fernandez-Corrales en de project-verantwoordelijke van de FNTSI, de heer Célestin NSAVYIMANA, werd overgegaan tot de officiële ondertekening van de documenten (zie foto). Daarna volgde een gedachtewisseling over de te bereiken doelstellingen en de vraag om de resultaten van dit project dat 15 maanden in beslag zal nemen, bekend te maken.

De afgevaardigde van de minister van Overheidsdiensten, Werk en Sociale Zekerheid heeft zijn voldoening geuit en gezegd dat hij voorstander is van dit project waarvan de deelnemers betrokken zijn in een verbeteringsproces van het sociaal dialoog dat Burundi enkel kan ten goede komen.

Wij wensen onze Burundese partners veel moed toe.

 

Claudine DE MEULENAERE
Bestuurster APCD

Indien u een gift wil doen aan APCD om blijk te geven van uw solidariteit met onze partners in het Zuiden, gelieve het bedrag – hoe klein ook – te willen storten op rekening nr. 068-2469116-08 van Actions pour la Coopération et le Développement, Boudewijnlaan 20-21, 1000 Brussel.