De bedrieglijke praktijken van de Brusselse Regering. Lamouline gebuisd, de volgende.

12.12.2012

Als gevolg van de talrijke reacties op de zaak “Lamouline”,  klaagt het VSOA  ook het gebrek aan objectiviteit en  striktheid aan bij de benoeming van de ‘grote baas’ van de Brusselse administratie, de heer Christian Lamouline, ex kabinetchef van Minister Benoît Cerexhe (Cdh).Belangrijk punt is het feit dat de persoon in kwestie benoemd werd in de graad van Secretaris generaal terwijl zijn medekandidaten leidende ambtenaren waren die, perfect, de door het statuut en de oproep tot kandidaten vereiste voorwaarden vervulden om deze belangrijke functie uit te oefenen. Zijn kandidatuur was trouwens niet ontvankelijk vermits hij niet beantwoordde aan de vereisten om voor de functie te kunnen solliciteren.

Het VSOA  is dan ook uitermate bezorgd over dergelijke maffiapraktijken, zeker als men bedenkt dat er binnenkort bij het Ministerie andere belangrijke betrekkingen te begeven zullen zijn zoals deze van Directeur generaal bij de dienst Financiën en bij Mobiel Brussel  en andere hogere functies bij de Instellingen van Openbaar Nut (GOMB, DBDMH…..). Dit houdt het risico in dat bepaalde meerderheidspartijen er aan zouden gaan denken vóór de verkiezingen van 2014 op dubieuze wijze “hun vriendjes” te plaatsen.

Het VSOA eist bijgevolg dat de Regering een nieuwe, meer objectieve en apolitieke selectieprocedure zou aanvatten om een nieuw hoofd van de Gewestelijke administratie aan te duiden en dit alles, overeenkomstig de teksten van de reeds van kracht zijnde reglementen.

Verder meldt het VSOA nu reeds dat het bij de Raad van State het beruchte besluit, dat afgelopen donderdag bij hoogdringendheid door de Brusselse Regering genomen werd om het Cdh vriendje terug in het zadel te lichten, zal aanvechten en dat in de toekomst ook zal doen met iedere politiek frauduleuze en gerichte procedure bij belangrijke benoemingen in onze administraties.

Zo wil het VSOA een minimum aan striktheid, objectiviteit en onpartijdigheid  doen respecteren bij de keuze van hogere ambtenaren en dit, met het oog op het behoud van de goede werking van de gewestelijke administratie en de verdediging van het belang van de aangesloten leden. De reeds in functie zijnde ambtenaren zijn even bekwaam om hoge administratieve functies te bekleden als begunstigde kabinetsmedewerkers.

Luc Bessem,
Gewestelijke Voorzitter

0499/966307