Kan het échte lerarenloopbaandebat nu (nog) eindelijk van start gaan…

27.08.2016

De vorige minister van Onderwijs Pascal Smet is er niet in geslaagd om het lerarenloopbaandebat op de rails te krijgen; de huidige minister Hilde Crevits na twee jaren van haar legislatuur al evenmin. Inmiddels begint de tijd meer dan te dringen. Tegen 2020 zal het tekort aan leerkrachten enkel nog maar toenemen.

“Het lerarenberoep aantrekkelijker maken”, was het opzet van het lerarenloopbaandebat dat op 27 oktober 2015 door minister van Onderwijs Crevits werd afgetrapt. Bij de start van dat debat werd er door het gemeenschappelijk vakbondsfront onderwijs duidelijk op gewezen, dat de werkzekerheid – i.c. vaste benoeming -, de vakantieregeling, de eindeloopbaanregeling én het onderwijspensioen integraal deel uitmaken van een aantrekkelijke loopbaan als leerkracht.

In een brief aan de Vlaamse regering werd er bovendien door het gemeenschappelijk vakbondsfront onderwijs expliciet op aangedrongen, dat zij deze boodschap zouden overmaken aan hun collega’s én partijgenoten van de federale regering.

Desalniettemin pleegde diezelfde federale regering op 9 april 2016 opnieuw een aanslag op de loopbanen van het overheids- en onderwijspersoneel. In het kader van het begrotingsakkoord werden een aantal maatregelen genomen die een daling van om en bij de 18 % van het onderwijspensioen tot gevolg zullen hebben. Daarmee werd het lerarenloopbaandebat monddood gemaakt.

Bovendien liet ook de Vlaamse regering zich niet onbetuigd. Met het invoeren van het Vlaams zorgverlof zal het vanaf 2 september 2016 niet langer mogelijk zijn om zonder geldige reden de loopbaan te onderbreken. Zorg voor een ander – mits motivering – zal kunnen; zorg voor zichzelf daarentegen niet meer… Voor het VSOA Onderwijs betekent dit een inperking van het werkbaar werk.

Koken zal geld kosten
De in allerijl getroffen maatregelen – weliswaar op initiatief van de onderwijsvakbonden - om het werk vooralsnog werkbaar te houden en dit onder de vorm van onbetaald verlof ( Verlof voor verminderde prestaties en Afwezigheid voor verminderde prestaties) zullen niet volstaan. Deze maatregelen zullen enkel enig soelaas brengen voor wie het zich financieel kan permitteren. Daarenboven moet er urgent werk worden gemaakt van de professionalisering van de leerkrachten en directies en moet er nog dringender werk worden gemaakt van de aanvangsbegeleiding van startende leerkrachten. Dit alles zal geld kosten; veel geld.

Vandaag verkondigde de minister in het radionieuws en in verscheidene kranten, dat ze in het voorlaatste jaar van haar legislatuur zwaar wil inzetten op het loopbaanpact voor leerkrachten… Ze is eveneens van mening, dat deze regering voluit moet investeren in onderwijs. Het VSOA Onderwijs deelt deze standpunten volmondig en juicht het voornemen van minister Crevits dan ook toe.

Minister Crevits zegt dat ze in het voorlaatste jaar van haar legislatuur zwaar wil inzetten op het loopbaanpact voor leerkrachten… Ze is eveneens van mening, dat deze regering voluit moet investeren in onderwijs. ​​​​​

Het VSOA Onderwijs deelt deze standpunten volmondig en juicht het voornemen van de minister dan ook toe.

Het onderwijsbudget voor 2015 bedroeg 10,9 miljard euro; dit is een aandeel van 28 % binnen de Vlaamse begroting wat dus niet min is. Toch is VSOA-Onderwijs, net als de minister, de mening toegedaan, dat blijvend investeren in onderwijs een must is, omdat goed onderwijs de motor is van een maatschappij. Koken zal dus geld kosten; zeker wanneer minister Crevits haar voornemen om een volwaardig lerarenloopbaanpact te serveren ook effectief wil waarmaken.

Eén onderwijsnet
De verscheidene onderwijsactoren zijn koele minnaars van de denkpiste, indertijd nog door Pascal Smet gelanceerd, om de onderwijsnetten te laten opgaan in één net. Het is en blijft de vraag of er in Vlaanderen überhaupt plaats is voor meerdere onderwijsnetten en zeker vandaag vanuit financieel oogpunt. Ons inziens verdient het daarom op zijn minst aanbeveling om opnieuw af te toetsen of in eerste instantie samenwerking – verplicht of mits incentives – tussen de verschillende onderwijsnetten een optie kan zijn. Dit zou pas het woord “dialoogschool” de betekenis geven die het verdient.

Marnix Heyndrickx

Voorzitter VSOA-Onderwijs