Raad van State schorst vorderingen om politieambtenaren in te zetten voor stakende cipiers!

20.06.2016

Op  30 mei nam de minister van Binnenlandse Zaken de beslissing om de collega’s van DGA/DAS te vorderen teneinde stakende cipiers te vervangen. VSOA-Politie heeft daarbij een uiterst dringende schorsingsprocedure ingesteld bij de Raad van State. 

Wij waren de mening toegedaan dat :

  • Men ons onvoldoende tijd had gegeven om ten gronde te kunnen reageren op de intentie van de minister.
  • M.b.t. de nominatieve aanduiding zelf, er geen ondertekend document aanwezig was van de bevoegde overheid.
  • Er bovendien geen concrete dienstplanning aanwezig was waarop deze vordering van toepassing was.
  • De vordering zelf en de lange periode van vordering ongerechtvaardigd en disproportioneel was.

De overheid heeft nog gepoogd te argumenteren dat de opvorderingscyclus werd geschorst d.m.v. een sms, zonder dat het enigszins duidelijk was wie daartoe had beslist. Uiteraard hield dit juridisch geen steek, gezien enkel de minister zelf zijn eigen bevel kan intrekken.

De Raad van State gaf VSOA gelijk en oordeelde dat aan de vakorganisaties geen redelijke termijn is verleend en het ons onmogelijk werd gemaakt om onze aanmerkingen op een ernstige en redelijke manier over te maken.

De Raad van State beveelt dan ook dd.17/06/2016 de schorsing van het bevel van de minister voor wat betreft het bevel tot voortzetting/hervatting van het werk voor de personeelsleden van DGA/DAS.