Zuurstof voor Defensie

30.06.2016

In uitvoering van het regeerakkoord van 9 oktober 2014, werd eindelijk het strategisch plan van Defensie vrijgegeven, dat Defensie de zo nodige zuurstof biedt, na 3 decennia waarin bijgedragen werd aan de sanering van de overheidsfinanciën, door een aanhoudende vermindering van haar budget.

VSOA-Defensie verheugt zich over het bestaan van een zekere brede politieke consensus over deze visie en is van oordeel dat dit plan zich zal inschrijven in een duurzame visie van Defensie, zoals onze organisatie overigens steeds heeft voorgehouden. Het lijkt coherent, daar de verbintenissen op lange termijn geloofwaardig worden door de 200 miljoen euro die tijdens deze legislatuur op korte termijn zal worden vrijgemaakt, alsook door een budget voor de investeringen van 9,2 miljard in hoofdmaterieel tot in 2030. Vanaf 2019 zal het budgettaire pad een geleidelijke lineaire stijging volgen om in 2030 een defensie inspanning van 1,3 % van het BBP te bereiken.

Hoewel dit plan precies en ambitieus is, blijven wij niettemin waakzaam wat betreft de uitvoering van deze visie, inzonderheid wat betreft de evolutie van het statuut BDL (beperkte duur / durée limitée) naar het maximaal afstappen van Life Time Employment en wat betreft de problematiek van de pensioenen die gepaard gaat met een verjonging van de krijgsmacht…

Wij stellen het op prijs dat de visie een belangrijke plaats toekent aan de sociale partners die maximaal moeten betrokken worden, niet enkel als vertegenwoordigers van de personeelsleden van Defensie, maar eveneens vanuit de expertise die zij hebben op het vlak van personeelsbeheer. Wij hopen dan ook volop gebruik te kunnen maken van deze gelegenheid om onze opdracht om de belangen van alle personeelsleden van Defensie te verdedigen, als belangrijkste vakorganisatie binnen Defensie, te kunnen waarnemen.

Samengevat, VSOA-Defensie wenst dat het personeel zo vlug mogelijk verduidelijkingen krijgt inzake dit plan, om de erkenning en stabiliteit van dit beroep, dat anders is dan alle andere en dat uitgeoefend wordt door mannen en vrouwen die de waarden van ons land getrouw zijn, te verzekeren.

Edwin Lauwereins
Voorzitter VSOA-Defensie