Een rechtvaardige en redelijke taxshift. Het kan wel!

07/10/2015 - 18:02

(08/10/15) - De ACLVB had hoopvol uitgekeken naar de taxshift van de regering-Michel. Helaas ! Het resultaat stelt fors teleur. De taxshift blijkt niet alleen te beperkt in omvang, van doelmatige en faire maatregelen is nauwelijks sprake.

Arbeid wordt te sterk belast, vermogen wordt keurig uit de wind gezet. De Liberale Vakbond oordeelt dat het dringend tijd is voor een rechtvaardige en redelijke taxshift. Kan niet? Kan wel! Strevend naar het einddoel van een globalisering van alle belastinginkomsten stelt ACLVB alvast een paar alternatieve pistes voor die op korte en middellange termijn een verstandige tussenstap kunnen zijn:

  • Een progressieve belasting op alle vormen van roerende inkomsten die vandaag onder het tarief van 25 % vallen.
  • Een beperkte rendementsheffing op beursgenoteerde aandelen en een forfaitaire meerwaardebelasting van 15 % voor niet-beursgenoteerde aandelen.
  • De afschaffing van de notionele intrestaftrek; de incentive voor de financiële centra van multinationals om in België te blijven is ondertussen immers verdwenen en bovendien stelt zich principieel en budgettair een probleem.
  • De invoering van een progressieve belasting op de reële huurinkomsten, waarbij energiebesparende investeringen kunnen afgetrokken worden van de inkomsten.
  • Hogere registratierechten (15 % in plaats van 10 % in Vlaanderen en 12,5% in Brussel en Wallonië) voor vennootschappen die onroerende goederen aankopen, tenzij ze kunnen bewijzen dat het onroerend goed gebruikt wordt voor een reële economische activiteit.

De Liberale Vakbond erkent ten zeerste het belang van een competitieve economie. Daarom moet een deel van de inkomsten terugvloeien naar de reële economie; de ACLVB wil de helft van de middelen die gegenereerd zouden kunnen worden via bovenstaande alternatieve financiering vrijmaken om de werkgeversbijdragen aan de sociale zekerheid te verminderen. Op voorwaarde dat de lastenverlaging gericht is op specifieke doelgroepen: in de eerste plaats de laaggeschoolden, maar ook oudere werknemers. De andere helft van de extra gegenereerde inkomsten moet volgens de ACLVB dienen om de koopkracht van de werknemers en de uitkeringsgerechtigden te ondersteunen.

Meer info over het voorstel van de ACLVB