Coronavirus : nieuwe richtlijn voor federale ambtenaren

corona bescherming
12.03.2020

De verspreiding van het coronavirus is in volle opmars in ons land en daarbuiten. Enkele overlijdens vallen intussen te betreuren. Het is bijzonder belangrijk dat iedereen zo goed mogelijk de aanbevelingen van de overheden en experten opvolgt. Iedereen draagt hierin een zekere verantwoordelijkheid om te voorkomen dat mensen met een zwakke gezondheid besmet raken. Op www.info-coronavirus.be vind je meer info en tips om de verdere verspreiding van het virus te voorkomen.

De omzendbrief nr. 680 van 1 maart omvatte naast algemene richtlijnen ook de reglementaire bepalingen voor situaties waarmee personeelsleden naar aanleiding van deze pandemie kunnen geconfronteerd worden.

Door de verdere evolutie en verspreiding van het virus nam de minister van ambtenarenzaken bijkomende maatregelen via omzendbrief nr. 681 van 12 maart in aanvulling van de omzendbrief nr. 680 en in navolging van de bijkomende maatregelen die de nationale veiligheidsraad op 10 maart heeft uitgevaardigd. De nieuwe richtlijn, informeel besproken met de vakbonden, wordt vandaag nog ondertekend en gepubliceerd.

Er zijn een aantal belangrijke afspraken en regels vastgelegd die we hierna samenvatten:

Je bent niet ziek

Zolang je niet ziek bent, blijf je gewoon werken. De mogelijkheid van telewerken wordt echter aangemoedigd met instemming van de hiërarchische meerdere, wanneer de functie dit toelaat en zolang dit gebeurt in overeenstemming met een goede organisatie van de diensten.

Het huidige reglementaire kader staat telewerk gedurende een langere periode toe. Op jaarbasis mogen de telewerkperiodes normaal gezien niet meer bedragen dan 3/5 van de werktijdregeling. De periodes van telewerken in het kader van deze corona-omzendbrief tellen evenwel niet mee in de berekening van de 3/5 van de arbeidstijd op jaarbasis. Je mag dus meer telewerken dan normaal, gelet op de uitzonderlijke toestand, steeds in samenspraak met je werkgever.

Om het woon-werkverkeer tijdens de spitsuren te vermijden, wordt ook de spreiding van de werkuren aangemoedigd in overeenstemming met de eisen van de dienst en in overleg met de dienstverantwoordelijken.

Je bent een erkend patiënt besmet met het coronavirus en beschikt over een doktersattest

Je afwezigheid komt overeen met ziekteverlof en alle rechtsregels met betrekking tot de administratieve en geldelijke toestand inzake ziekte blijven van toepassing.

Je hebt rechtstreeks contact gehad met iemand uit jouw privé- of professionele omgeving, die positief heeft getest op het coronavirus

Je gaat niet naar je werk of krijgt eventueel de toestemming om het werk te verlaten om voor het einde van de dag naar huis te gaan; je krijgt een dienstvrijstelling voor de rest van deze dag.

Je neemt onmiddellijk contact op met je dokter. In afwachting van een diagnose door de arts doe je aan telewerk. Als je functie dat niet toelaat, wordt in overleg met jou nagegaan om andere taken uit te voeren. Indien ook dat onmogelijk is, zal je in dienstvrijstelling geplaatst worden.

Je moet naar het buitenland of bevindt zich in het buitenland om beroepsredenen

Als je positief test op het coronavirus terwijl je je in het buitenland bevindt, ontvang je dezelfde vergoedingen, onder dezelfde voorwaarden, als het personeelslid dat erkend is al patiënt in België.

Als je in quarantaine wordt geplaatst door een buitenlandse overheid of dokter, zonder evenwel ziek te zijn, dan behoud je eveneens je loon en vergoedingen.

Je nam verlof of compensatie in toepassing van de omzendbrief nr. 680

Dat wordt omgezet naar dienstvrijstelling met terugwerkende kracht tot 1 maart jl.

 

Bron : de omzendbrief nr. 681 van 12 maart 2020 

 

Het is van het grootste belang dat je alle praktische hygiëne-tips op www.info-coronavirus.be en op www.sciensano.be opvolgt.