VSOA en de bescherming van je persoonsgegevens

Je bent lid bij VSOA of je hebt beslist om je bij VSOA aan te sluiten, lees dan de privacyverklaring over hoe we zorg dragen voor je persoonsgegevens.

Om je persoonsgegevens te beschermen volgt VSOA de nieuwe Europese regels gekend onder de afkorting GDPR, ‘General Data Protection Regulation’.

Gegevens in verband met het lidmaatschap van een vakbond zijn gevoelige gegevens.

In deze verklaring kan je lezen wie we zijn in het licht van de GDPR, welke gegevens we nodig hebben en waarom (vervullen van onze kerntaken als je vakbond!); wat we ermee doen, hoe en hoe lang we je gegevens bewaren en wat je rechten zijn.

Deze uitleg is van toepassing op het geheel van de diensten die VSOA levert aan zijn leden.

Het Vrij  Syndicaat voor het Openbaar Ambt (VSOA) is de openbare sector van de Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België - ACLVB.

Het VSOA is als vakorganisatie op nationaal en internationaal vlak werkzaam en verdedigt de belangen van al de categorieën van het personeel in overheidsdienst, inclusief de kandidaat personeelsleden en de gepensioneerden - hoofdstuk 2 VSOA-statuten.

De sociale zetel is bij het secretariaat-generaal van het VSOA. 

Het VSOA telt elf beroepsgroepen. Het VSOA werkt conform diverse syndicale statuten: wetten en besluiten regelen de betrekkingen tussen overheid en haar vakbonden, met bijzondere syndicale statuten voor o.m. politie, defensie, rechterlijke orde, overheidsbedrijven, staatsveiligheid.

VSOA werkt met volgende vzw’s relevant in het kader van de GDPR:

 • Arbeid en Verdienste betaalt de vakbondspremies uit
 • Centrum voor Kadervorming staat in voor terugbetaling van kosten voor opleidingen.

Verwerkingsverantwoordelijke : de algemeen voorzitter van het VSOA, tevens voorzitter van de vzw’s van het VSOA, is verwerkingsverantwoordelijke in het kader van de Europese Verordening “GDPR".

VSOA Algemeen secretariaat en sociale zetel - tegelijk de zetel van de vzw’s Arbeid en Verdienste en Centrum voor Kadervorming
Boudewijnlaan 20-21
B -1000 Brussel
T: +32 (0)2 549.52.00 
vsoa@vsoa.eu   
ckv@vsoa.eu
syndicale.premie@vsoa.eu 

De website bevat de vestigingsplaatsen van de elf beroepsgroepen en verwijst  voor meer info naar de website van elke beroepsgroep van het VSOA. 

Roeland Lembrechts van SIRIUS LEGAL is de DPO voor het VSOA.

Marsveldplein 5, 1050 Brussel

dpo@vsoa.eu

Tel.: 02 721 13 00

Website SIRIUS LEGAL

Lees onze doelstellingen en de grondslagen van de werking van het VSOA in artikelen 1 tot 4 van de VSOA-statuten.  

Door het loutere lidmaatschap verbinden de leden zich ertoe de statuten en reglementen van het VSOA te eerbiedigen. Dit lidmaatschap geldt als een overeenkomst in het licht van de GDPR, voor de uitoefening van al onze kerntaken hieronder beschreven. Enkel voor de vakbondspremie, de syndicale opleidingen en de controle representativiteit is er een wettelijke grond, beschreven onder 'wie zijn we' hierboven.
De bewaartermijn van uw gegevens zijn verder beschreven. Voor de vakbondspremie, de syndicale opleidingen en de controle representativiteit is er een wettelijke bewaartermijn.
VSOA verwerkt persoonsgegevens  van zijn leden voor de verwezenlijking van deze doeleinden.

Verwerken: zowel het inkijken, opslaan, gebruiken, doorgeven, ... van persoonsgegevens. Het begrip “verwerken” moet dus heel ruim worden geïnterpreteerd.

Persoonsgegevens: alle gegevens of inlichtingen die te herleiden zijn tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Voorbeelden: naam, adres, nummerplaat, IP-adres

Onder meer voor:

 • informatieverstrekking aan onze leden  in het kader van de doelstellingen en grondslagen van het VSOA  (zie hoger), o.a. over onze structuur en werking, onze standpunten bij heikele thema’s die de Regering aanpakt zoals pensioenen en alle andere verwante, onder andere op volgende wijze:
  • VSOA periodiek tijdschrift Argument en andere nieuwsbrieven van je beroepsgroep 
  • website (algemeen en van de beroepsgroepen) al dan niet met specifieke login voor afgevaardigden
  • sociale media 
  • via individuele of collectieve e-mails, sms’en met ad hoc antwoorden op vragen , met verslagen over onderhandelingen en overlegvergaderingen
  • seminaries, infovergaderingen, opleidingen, … 
  • persoonlijk onderhoud in individuele dossiers

   Deze opsomming is niet limitatief. 
   De algemene informatieverstrekking van het VSOA is slechts een eerste aanzet.
    
 • bijstand aan de leden in de meest ruime zin van het woord
  • eenvoudige individuele informatievragen beantwoorden, eventueel via online dienstverlening
  • complexe individuele bijstand met advocaat of andere interne of externe specialisten bij interne administratieve procedures (tucht, evaluatie, …), alle andere geschillen, bij rechtszaken en annulatie- of schorsingsverzoeken bij de Raad van State.
  • dienstverlening samen met ACLVB

   Deze opsomming is niet limitatief.
    
 • vakbondspremie (vzw Arbeid en Verdienste – zie wettelijke bewaartermijn)
 • syndicale opleidingen  vzw CKV (zie wettelijke bewaartermijn)
 • Voordelen VSOA en ACLVB 
 • andere voordelen ter gelegenheid van gebeurtenissen (geboorte- of adoptiepremie, getrouwheidspremie, premie bij huwelijk/samenwonen, …e.d.)
 • verzekering vrijwilligers, medewerkers, …
 • controle representativiteit (zie punt wettelijke bewaartermijn)

Alle persoonsgegevens worden beheerd in de databanken van VSOA. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven binnen de entiteiten behorende tot VSOA (punt Wie zijn we?). Zij zijn enkel toegankelijk voor die personen.

Verder verneem je meer over het “cookiebeleid” van het VSOA.
 

Voor de vakbondspremie is minstens nodig: je naam, voornaam, geboortedatum, adres, huidige werkgever, je rekeningnummer, en eventueel je vorige werkgever, eventueel attest van lidmaatschap van andere vakorganisatie voor de openbare sector en de gedane bijdragen bij deze vakbond gedurende het referentiejaar van de premie....).

We hebben overigens ook bijkomende gegevens nodig voor onze kerntaken, waaronder je e-mailgegevens en telefoonnummer(s), arbeid gerelateerde gegevens, je gezinssituatie, in sommige gevallen bewijsstukken (vb. geboorte van een kind om geboortepremie te genieten). Als we bijkomende gegevens vragen, leggen we uit waarom we die nodig hebben en hoe we die verwerken. We verzamelen enkel die gegevens nodig voor onze dienstverlening. 

VSOA gebruikt en bewaart enkel persoonsgegevens die je zelf hebt verstrekt of informatie waarvan 
duidelijk is dat die beschikbaar gesteld is om te verwerken.

We zetten alles in het werk om zo juist mogelijke persoonsgevens te bewaren. 

We houden je persoonsgegevens niet langer bij dan nodig.

De Commissie voor de Vakbondspremies oefent controle uit op de betaling van de vakbondspremies. De Commissie voor de representativiteit moet ook in staat zijn controle op de representativiteit van de vakorganisaties uit te oefenen, nl. voor de overheidsbedrijven. Het VSOA is door deze wettelijke voorschriften verplicht om de gegevens vermeld in de aanvraag voor de vakbondspremie te bewaren tot de controle van de Commissie voor de vakbondspremies of de Commissie voor de Representativiteit is gebeurd. Hetzelfde geldt voor de eventuele controle door FOD BOSA voor de opleidingen.

Vakbondspremie: artikelen 2-6  van de wet van 1 september 1980 betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector - Hoofdstuk VII van het koninklijk besluit van 30.09.1980 in uitvoering van deze wet. Controle representativiteit (overheidsbedrijven): o.a. artikel 14 § 1 van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, Hoofdstuk III. De controle van de representativiteitscriteria” van het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel en equivalente bepalingen in de andere syndicale statuten

Het lidmaatschap van een vakorganisatie is een gevoelig persoonsgegeven.

Niemand - niet je werkgever, politieke partijen, marketeers, … -  heeft recht op toegang tot deze informatie. Ekivita-Edenred, waarmee VSOA een verwerkersovereenkomst heeft afgesloten voor het beheer van het voordeelplatform www.vsoa-voordelen.be, hanteert een eventueel emailadres enkel om je toegang te geven tot het voordeelplatform.

VSOA besteedt veel zorg aan de passende technische en organisatorische maatregelen voor een optimale beveiliging van je persoonsgegevens. 

VSOA verbindt zich er toe je persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de GDPR en de privacyregelgeving. 

De Commissie voor de vakbondspremies is gebonden door een wettelijk georganiseerd beroepsgeheim.

Je hebt het recht controle te houden over je persoonsgegevens. Neem gerust contact op met je VSOA-beroepsgroep als je een vraag of een probleem hebt met de wijze waarop we de informatie gebruiken. 

Als je ons contacteert om je rechten uit toe oefenen, voldoen we aan je vraag binnen 1 maand. Uitzonderlijk kan dit langer duren (tot maximaal in totaal 3 maanden), maar dan laten we je binnen 1 maand weten hoe dat komt. We vragen je te legitimeren voor we gehoor kunnen geven aan deze verzoeken. 

 • Wat weten jullie over mij? Recht op inzage/kopie/verwijdering.

  Je hebt het recht om je beroepsgroep en/of het algemeen secretariaat te vragen naar de persoonsgegevens die wij over jou hebben en we kunnen je in principe een gratis kopie hiervan bezorgen. De verwijdering van je persoonsgegevens kan, voor zover er geen wettelijke grond is die ons verplicht sommige van je persoonsgegevens bij te houden voor controledoeleinden.
   
 • Er sloop een fout in mijn persoonlijke informatie-  recht op verbetering.

  Denk je dat je gegevens niet meer juist/actueel zijn? Je hebt het recht om je beroepsgroep te vragen deze te verbeteren. 

Neem schriftelijk contact op met je VSOA- beroepsgroep.
 
Deze site en VSOA vallen onder de toepassing van de Belgische wetgeving. Bij geschil zijn uitsluitend de Belgische rechtsmachten bevoegd

Als je vindt dat de verwerking van jouw persoonsgegevens in strijd is met de GDPR, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit: Gegevensbeschermingsautoriteit van België, Drukpersstraat 35 te Brussel

www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Je persoonsgegevens worden via cookies verzameld als je de website bezoekt.

Je kan het gebruik van cookies uitschakelen via de instelling van je webbrowser, maar hierdoor is het mogelijk dat de website niet optimaal functioneert.

Meer info over ons cookiebeleid lees je hier.

De algemene informatie die voor iedereen toegankelijk is, kan gratis geraadpleegd worden. Dit geldt eveneens voor de informatie waartoe je toegang hebt indien je lid bent van VSOA. Je kan ze gratis raadplegen, downloaden, kopiëren en afdrukken voor je persoonlijk gebruik. Je kan ze eveneens bij collega’s, vrienden of familieleden verspreiden, ervan gebruik maken in jouw syndicaal werk, in publicaties, vormingen of andere activiteiten zonder winstoogmerk, op voorwaarde dat je de bron citeert. Je kan deze informatie echter niet commercialiseren, zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van VSOA.

Deze tekst werd opgesteld op 26 juni 2018. Uiteraard kunnen toekomstige aanpassingen aan deze privacyverklaring niet worden uitgesloten. Bij elke aanpassing aan dit document zal ook de datum vermeld worden waarop deze tekst werd bijgewerkt en gewijzigd.  

Aanpassingen:
8 februari 2019 - Wie is onze DPO?
17 maart 2021 - Verwerkingsverantwoordelijke 
25 november 2021 - Uitbreiding toelichting cookies op de nieuwe pagina Cookiebeleid
25 juni 2022 - Nieuw adres VSOA
25 juli 2022 - Vermelding e-mail voordelenplatform
9 augustus 2022 - Wijziging secretariaat-generaal in algemeen secretariaat doorheen de tekst (wijziging VSOA-statuten)