Hoogste rechtsinstanties publiceren politiek statement over besparingen

justitie
19.12.2019

Onze hoogste rechtsinstanties, het Hof van Cassatie, de Raad van State en het Grondwettelijk Hof  hebben op Sinterklaasdag een publiek niet mis te verstaan politiek statement gepubliceerd op hun website. Zij vragen terecht minder besparingen op mensen en middelen om het vereiste kwaliteitsniveau te behouden, zodat ze de rechtsstaat in België kunnen blijven waarborgen.

Het is een veeg teken aan de wand, dat nu ook de magistraten van onze hoogste rechtscolleges optreden als vakbonden! Inderdaad, ze zijn niet vertegenwoordigd via de gewone representatieve vakorganisaties zoals het VSOA.

Nefast

Meestal zijn het vakbonden, zoals het VSOA, of andere organisaties uit het middenveld – kijk maar naar de recente terechte explosie van manifestaties in de cultuursector - die memoranda en persberichten de wereld insturen om de beleidsmakers attent te maken op een nefast besparingsbeleid.

Dat onze hoogste rechtsinstanties, die waken over het recht en de rechtsstaat, waarschuwen dat ze door de bezuinigingen in het beleid niet langer in staat zijn de rechten en vrijheden in de Grondwet, de wetten en de internationale verdragen, te waarborgen, is een teken aan de wand, een veeg teken.

Achterstand en verlenging van de uitspraaktermijnen zijn noch voor de rechtzoekenden, noch voor de verschillende wetgevers van het land aanvaardbaar. De rechtsinstanties kunnen hun wettelijk opgelegde doelstellingen niet meer waarmaken. Rechtsonzekerheid voor de burgers is het resultaat. Dat raakt aan het algemeen belang en druist in tegen de openbare orde.

Bondgenoten

Ook de hoogste rechtsinstanties moesten besparen, net zoals de andere publieke instellingen. De lineaire besparingen van 2% per jaar gedurende de legislatuur 2014-2019 hadden een zeer grote impact. Gepensioneerden werden niet vervangen, besparingen op hulpmiddelen verminderden de efficiënte behandeling terwijl de omvang en de complexiteit van nieuwe dossiers significant toenamen. Investeringen in informatica zijn hoogdringend. De andere publieke instellingen ondergingen trouwens hetzelfde lot. VSOA heeft dat stelselmatig en terecht aangeklaagd. We vinden nu onze bondgenoot in de magistratuur.

Ministers die deze instanties onder uw hoede hebben, waar zijn jullie nu?