Overleg met de eerste minister op vraag van de vakbonden

onderhandelingen
10.04.2020

Op uitdrukkelijke vraag van het gemeenschappelijke vakbondsfront vond een overleg van Comité A, via videoconferentie plaats over de situatie in de overheidsdiensten door de coronacrisis. Dit gebeurde samen met de eerste minister Sophie Wilmès, de minister van ambtenarenzaken (federaal) David Clarinval en de vertegenwoordigers van de gemeenschappen en gewesten.

Op de agenda stond een aantal belangrijke punten in het kader van de coronacrisis: uniformiseren van de beschermingsmaatregelen, beroepsziekten, 100% behoud van het loon van de contractuelen, vergoedingen, evaluatie ...

VSOA is verheugd dat de verschillende autoriteiten in eigen persoon aanwezig waren op dit Comité A, alsook over hun openheid en hun concrete toezeggingen op bepaalde punten.

De onderhandelingen zijn nog niet afgesloten. Een comité A via videoconferentie zal voortaan regelmatig plaatsvinden: om de twee weken of zelfs wekelijks. Wij houden u op de hoogte!

Beschermende maatregelen

De premier begrijpt de vraag van de vakbonden voor harmonisatie van de maatregelen tijdens deze crisis. De moeilijkheid zit hem in de verscheidenheid aan beslissingsniveaus in België, ook al verhindert dit niet dat deze zich kunnen inspireren op  goede voorbeelden en aldus leiden tot harmonisatie.

VSOA vraagt uniformiteit en beschikbaarheid van de beschermingsmaatregelen op alle niveaus. Of het nu gaat om beschermingsmiddelen van goede kwaliteit, over Covid-19 tests voor het personeel, over quarantainemaatregelen voor het personeel op een afdeling waarvan bekend is dat verschillende personeelsleden besmet zijn met Covid-19, of de verplichte en adequate organisatie van telewerk voor al wie geen essentiële functie bekleedt.

Vermeden moet worden dat personeelsleden, die zelf geen symptomen van Covid-19 vertonen, maar die wel met een vastgestelde coronazieke persoon samenleven, en kennelijk besmet zijn, hun collega's en anderen besmetten (gevangenen, mensen in rusthuizen, enz.).

De eerste minister geeft voorrang aan de gezondheid van alle personeelsleden van het Openbaar ambt. Ze dringt aan op de verplichting om te telewerken, als de taken het toelaten. Anders moet worden gewerkt met inachtneming van de regels van de social distancing. Het gebrek aan beschermingsmiddelen, de internationale concurrentie en het slechte vakmanschap hebben ook gevolgen voor België. Het zorgt er voor dat de bevoorrading van de frontlijnfuncties (PFF2-maskers) voorrang krijgen op basis van de risico's en de beschikbare voorraden, zoals geadviseerd door de Risk Management Group RMG. Deze RMG is opgezet om de het testen en de verspreiding van beschermingsmiddelen te beheren.

Beroepsziekten

VSOA vraagt vanwege Covid-19 om een vereenvoudiging van deze procedure.

De federale minister van ambtenarenzaken verzekert dat hij in onderhandeling is met Medex hierover. Een doktersverklaring en andere bewijzen, zoals bewezen contact met Corona, moeten steeds voorgelegd worden. De week na Pasen zal ook op federaal niveau een oplossing voor deze kwestie worden gevonden, waarschijnlijk in Comité B (overlegcomité federale ambtenaren).

Behoud van loon aan 100% voor contractuelen

VSOA vraagt om geen gebruik te maken van tijdelijke werkloosheid. Jammer genoeg wordt tijdelijke werkloosheid gebruikt in overheidsbedrijven en in sommige lokale administraties, ziekenhuizen en andere administraties, en niet altijd worden de vakbonden geraadpleegd...

VSOA stelt in dit verband verschillende vragen. Als de administratie bijvoorbeeld een vergoeding wenst toe te kennen ter compensatie van het loonverlies van een tijdelijk werkloos personeelslid, wordt evenwel zijn tijdelijke werkloosheidsuitkering verlaagd. Openbare werkgevers geven niet altijd hun tijdelijk werklozen aan bij de RVA, waardoor de betaling van hun uitkering wordt geblokkeerd.

De eerste minister verzekert de opvolging van de tijdelijke werkloosheid, zowel de doorgave ervan door de overheidswerkgevers aan de RVA als het probleem van de vermindering van de werkloosheidsuitkering als de overheidswerkgever een extra uitkering toekent.

De federale minister van ambtenarenzaken stelt dat een ontwerp van Koninklijk Besluit op vrijdag 10 of zaterdag 11 april aan de Ministerraad zal worden voorgelegd. De week na Pasen wordt dat dan aan Comité B voorgelegd om te garanderen dat 100% van het salaris van de contractuelen behouden blijft. Toch is er behoefte aan flexibiliteit. Hij bedankt de 100 vrijwilligers die zich voor HVW (Hulpkas voor werkloosheidsuitkering) inzetten.

De vertegenwoordigers van de gemeenschappen en gewesten :

Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Vlaams en Waals Gewest, Franse Gemeenschap: verbinden zich ertoe het salaris van de contractuelen te behouden.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Vlaams Gewest en Waals Gewest, Franse Gemeenschap: verbinden zich ertoe de lonen van de contractuelen op 100% te houden, hetzij door ze vrij te stellen van dienst, hetzij hen ter beschikking te stellen van andere diensten, zowel in de ministeries als in de andere overheidsdiensten.

De minister van Lokaal Bestuur van het Waals Gewest benadrukt dat hij twee rondzendbrieven heeft uitgegeven. De eerste om te zorgen voor vrijstelling van dienst wegens overmacht. Wegens de autonomie van de lokale besturen vaardigde hij een tweede rondzendbrief uit: bij tijdelijke werkloosheid moeten de lokale overheden vooraf overleg plegen met de vakbonden; ook dienen deze besturen een vergoeding toe te kennen ter aanvulling van de werkloosheidsuitkering van de contractuelen. VSOA verwelkomt dit goede initiatief.

De andere regio's verzekeren dat zij erop hebben aangedrongen dat de lokale overheden, binnen de grenzen van de gemeentelijke autonomie, niet hun toevlucht nemen tot tijdelijke werkloosheid voor hun contractuelen en dat zij het sociaal overleg op het bevoegde niveau organiseren

Vergoedingen

VSOA vraagt dat telewerk vergoed wordt. VSOA vraagt ook buitengewone vergoedingen voor alle essentiële en kritische beroepen gelet op deze uitzonderlijke crisissituatie. VSOA vraagt ook een belastingvrijstelling voor deze vergoedingen, bijvoorbeeld bij bpost.  

De federale minister van ambtenarenzaken stelt dat 1 euro per dag zal worden toegekend aan elk personeelslid dat telewerkt, dit zal op de agenda van het volgende comité B na Pasen worden gezet.

Voor de Franse Gemeenschap: deze geeft een vergoeding van 25 € per maand aan al haar telewerkers.

Voor de Vlaamse Gemeenschap: de vergoeding voor telewerk wordt onderhandeld op het bevoegde niveau van het sociale overleg, op het niveau van de betrokken sector van elke entiteit.

Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: het geeft geen vergoeding voor telewerk, het behoud van de werkgelegenheid van de contractuelen is zijn prioriteit.

Voor het Waalse Gewest: alle telewerkers, ook de occasionele werknemers, ontvangen een vergoeding van 20€ per maand.

Evaluatie

VSOA vraagt om de evaluatiecyclus voor 2020 op te schorten vanwege de structurele situatie van telewerk gedurende een lange periode in moeilijke omstandigheden (met kinderen thuis, enz.). De aanvraag is zowel voor de federale overheid als voor alle overheidsdiensten in hun geheel, ongeacht de wijze waarop het personeel wordt geëvalueerd.

De federale minister van ambtenarenzaken heeft zich ertoe verbonden de termijnen uit te stellen, vooral wat betreft de disciplinaire procedures na de evaluaties, en de lopende dossiers te bevriezen (beroep...). Volgende week komt er een concreet voorstel in het Comité B. 

Er zijn geen verbintenissen van de gefedereerde entiteiten.

Task force

VSOA wil samen met de andere vakbondsorganisaties werken aan de oprichting van een task force om de begeleidende maatregelen in het ambtenarenapparaat te onderhandelen bij het einde van de crisis en het stopzetten van de quarantaine. Het ambtenarenapparaat is inderdaad zeer specifiek (politie, militairen, spoorwegpersoneel, enz.) en is niet te vergelijken met de particuliere sector.  

De eerste minister en minister van ambtenarenzaken zijn van oordeel dat een dergelijke task force, met deelneming van de sociale partners niet nodig is. En dat deze rol te beurt valt aan de Risk Management Group. Die tijdelijke task force bestaat uit economen, academici, virologen, wetenschappers... die het eind van deze crisis en de uitweg daaruit zal beheren, ook voor de overheidsdiensten.  De minister van Ambtenarenzaken is zich echter bewust van de noodzaak om na te denken over de exit uit de quarantaine voor de openbare diensten, en het onderhandelingscomité is de meest geschikte plaats.

Ziekteverzuim

VSOA vraagt dat ziekteverzuimdagen als gevolg van Covid-19 niet worden aangerekend op het ziektekrediet. Hierop werd nog geen antwoord gegeven.