Rekenhof neemt de voordelige tantièmes onder vuur

zwaar beroep
05.05.2023

VSOA wil nog steeds de erkenning van zware beroepen!

Het VSOA vreest een nieuwe aantasting van de pensioenrechten van het overheidspersoneel, nu het Rekenhof aanstuurt op een herziening van de preferentiële tantièmes. VSOA wil terug aan de onderhandelingstafel om de regeling zware beroepen nieuw leven in te blazen. Wie een zwaar beroep uitoefent, contractueel of statutair, zou inderdaad minder lang moeten werken !

Wat zijn preferentiële tantièmes?

Preferentiële tantièmes of voordelige loopbaanbreuken zorgen ervoor dat een ambtenaar sneller aan het vereiste aantal loopbaanjaren komt om met (vervroegd) pensioen te gaan. Let wel: zeker niet alle ambtenaren genieten dit voordelig stelsel!

Wat wil het Rekenhof?

Het Rekenhof onderzocht de voordelige tantièmes en bracht verslag uit aan het federaal Parlement zo lezen we in een persbericht van 27 april jl. van het Rekenhof. Het Rekenhof wil dat de Regering/Parlement deze voordelige loopbaanbreuken van ambtenaren herziet.

De regeling van de tantièmes schiet volgens het Rekenhof tekort evenals de controle op de naleving hiervan door de Federale Pensioendienst. De overheden doen de aangiftes van de actieve diensten immers niet steeds correct.

Wat zegt het Rekenhof niet in zijn persbericht?

Het Rekenhof heeft het slechts sporadisch in zijn audit, over de graduele verlaging van de ‘verhogingscoëfficienten’ die niettemin het stelsel van het preferentieel tantième vandaag uitholt! Behalve voor de militairen, geldt voor de berekening van het pensioen een graduele en significante verlaging van het pensioen en telt de loopbaan zelf minder mee. Een tantième van 1/50 die in 2016 een omzetting kende van 1,20 werd tegen 2022 gereduceerd tot slechts 1,05; een tantième van 1/55 kende in 2016 een omzetting van 1,09 om in 2022 ook nog slechts 1,05 te bedragen. Het gunstige effect van de tantièmes is quasi verdwenen, alleen al door deze maatregel.

Wat wil het VSOA?

Het VSOA is zich ervan bewust dat het stelsel van de voordelige loopbaanbreuken moet herzien worden en werkte daarom in 2019 constructief mee aan de vervanging ervan door een regeling zware beroepen die meer aansluit bij de tijd!

De regeling zware beroepen haalde het evenwel niet en werd van tafel gevoerd. Ook vandaag is de invoering van zware beroepen helaas niet voorzien in het Regeerakkoord.

We hadden in 2019 een zwaar onderhandeld akkoord over een gedetailleerde lijst met zware beroepen die in werking zou treden vanaf januari 2020 en die een aantal onbillijkheden had kunnen rechtzetten. Zo zouden bv. magistraten en professoren die voordelen niet meer kennen, terwijl deze nu wel en dus nog steeds een tantième genieten. Maar de vuilnisophalers en het verplegend personeel, die nu geen preferentieel tantième genieten, hadden dan wel en terecht als beoefenaars van een zwaar beroep beschouwd kunnen worden. Zij staan nog steeds met andere woorden in de kou.

Bovendien hadden ook contractuele personeelsleden bij de overheid die op de lijst zware beroepen stonden, dezelfde voordelen kunnen genieten als de statutaire personeelsleden. Ook zij blijven onterecht in de kou staan!

VSOA verwelkomt de voorzet die de Minister van Pensioenen geeft in reactie op het persbericht van het Rekenhof en wil, samen met haar, zoals zij zelf zegt “een volwaardige en overkoepelende oplossing voor de erkenning van zware beroepen die uitgewerkt moet worden door de sociale partners “. VSOA is alvast klaar om aan de onderhandelingstafel te gaan en deze discussie heropenen!

Stop met de afbouw van pensioenen!

Opeenvolgende regeringen tornden al aan de pensioenregelingen, ook en vooral van de ambtenaren. De regering-Di Rupo riep het mechanisme in het leven dat de preferentiële tantièmes tegen 2022 de facto heeft afschaft.

De regering Michel verlengde de pensioenleeftijd resp. naar 66 en 67 jaar in 2025 en 2030. Zij schafte bovendien de diplomabonificatie af, zowel voor de loopbaan – gevolg: aanzienlijk langer werken - als voor de berekening van het pensioen – gevolg: minder pensioen tenzij dure afkoop. Ook voerde de regering Michel het gemengde pensioen in – gevolg: minder pensioen. Kortom: minder pensioen en langer werken.

 

Bronteksten Rekenhof:
Persbericht 
Samenvatting
Verslag aan de Kamer