Richtlijnen aan de federale ambtenaren over het coronavirus

coronavirus
02.03.2020

Het kabinet van ambtenarenzaken heeft intussen richtlijnen verspreid voor al het personeel van de federale overheidsdiensten ter voorbereiding op de uitbraak van een pandemie naar aanleiding van het coronavirus COVID-19 via omzendbrief nr. 680 van 1 maart 2020.

Hierin wordt nog eens herinnerd aan de algemene richtlijnen terug te vinden via www.info-coronavirus.be

Daarnaast is een opsomming van de reglementaire bepalingen opgenomen voor situaties waarmee personeelsleden naar aanleiding van deze pandemie kunnen geconfronteerd worden.

 1. Wat is de algemene regel
  Zolang u niet ziek bent, dient u zoals gewoonlijk te gaan werken of u kan, indien uw werkgever een regeling inzake telewerk heeft, kunt u aan uw hiërarchie vragen om ervan te kunnen genieten met inachtneming van met de vigerende regels.

 2. U bent op het werk en voelt zich grieperig?
  Verwittig zo snel mogelijk uw diensthoofd die u de toelating zal geven om het werk te verlaten om u zich naar huis te begeven of om medische zorgen te ontvangen. De dag waarop u het werk verlaten hebt wegens ziekte, wordt beschouwd als een gewerkte dag: er is voor die dag geen geneeskundig attest nodig en er wordt geen ziektedag aangerekend.
  Als uw dokter u meerdere dagen ziekteverlof voorschrijft, stuur dan een attest op naar Medex en verwittig uw diensthoofd (vermoedelijke duur, verblijfplaats, huis verlaten toegestaan of niet). Bij eventuele verlenging van uw ziekteverlof dient u een nieuw attest op te sturen en opnieuw uw diensthoofd te informeren
   
 3. U bent thuis en voelt zich grieperig?
  Informeer tijdig uw diensthoofd, volgens de normale afspraken die altijd gelden voor een ziektemelding. Mee te delen informatie: vermoedelijke duur van uw ziekteverlof, verblijfsplaats, huis verlaten toegestaan of niet. Stuur het attest op naar Medex (niet verplicht bij uw eerste twee eendagsziektes van het kalenderjaar).
   
 4. Iemand uit uw gezin heeft griep?
  Respecteer alle praktische hygiënetips die op www.info-coronavirus.be en www.sciensano.be staan. Op die manier wordt de kans dat u ook besmet wordt alleszins kleiner.

  Om in te staan voor de zorg van uw zieke gezinsleden kan u echter wel één van de volgende verloven nemen:
  jaarlijks verlof of inhaalverlof, mits akkoord van uw diensthoofd;
  - uitzonderlijk verlof voor overmacht, mits voorlegging van doktersattest aan uw diensthoofd, waaruit blijkt dat uw aanwezigheid thuis nodig is om - voor het zieke gezinslid te zorgen (maximum 4 dagen per jaar, betaald, enkel voor statutairen en stagiairs);
  - verlof om dwingende redenen van familiaal belang (maximum 45 werkdagen per jaar, onbetaald, enkel voor statutairen en stagiairs);
  - verlof om dwingende reden, mits voorlegging van doktersattest aan uw diensthoofd, waaruit blijkt dat uw aanwezigheid thuis nodig is om voor het zieke gezinslid te zorgen (maximum 10 dagen per jaar, onbetaald, enkel voor contractuelen)
   
 5. Een collega heeft griep?
  Respecteer alle praktische hygiënetips die op www.info-coronavirus.be en www.sciensano.be staan.
   
 6. U verblijft in het buitenland en u kan niet terugkeren (bijv. door quarantainemaatregelen) en dus kan u ook niet werken?
  Als u in het buitenland gestrand bent en niet kan terugkeren naar België omdat uw vlucht of treinreis geannuleerd is, wordt dit beschouwd als overmacht. Hetzelfde geldt als u na uw repatriëring naar België in quarantaine wordt geplaatst.
  De verlofreglementering voorziet geen specifieke instructies in geval van overmacht maar het spreekt voor zich dat er geen enkele negatieve maatregel mag worden genomen ten aanzien van een personeelslid dat afwezig geweest is wegens overmacht. U heeft dan ook de mogelijkheid deze afwezigheid achteraf te regulariseren door middel van jaarlijks vakantieverlof of van recuperatie van gepresteerde overuren.

  Er wordt bovendien aanbevolen te kiezen voor een soepele toepassing van de recuperatie. Men kan ook een ruimere recuperatie mogelijk maken. Vaak is deze beperkt tot één dag of anderhalve dag per maand. Eveneens kan men de personeelscategorieën die uitgesloten werden van de recuperatie van overuren toelaten om gebruik te maken van dit systeem. Door op deze manier flexibel op te treden kan er rekening worden gehouden met de individuele moeilijkheden, maar tevens kunnen de principes en de fundamentele regels worden nageleefd.

  Als tijdens deze quarantainemaatregel u echter ziek bent of in het ziekenhuis tijdens wordt opgenomen omdat u lijdt aan het coronavirus, zal dit worden beschouwd als ziekteverlof.
   
 7. U bent ( of een lid van uw naaste omgeving is) teruggekeerd naar België uit een risicogebied met betrekking tot het coronavirus (bijv. China, bepaalde regio’s in Italië, Tenerife, , …) na bijvoorbeeld een verblijf om privéredenen.

  Als u ziek bent of als u bent onlangs in China of in een ander land met een groot aantal aan Covid-19 bewezen besmettingsgevallen bent geweest, of indieneen lid van uw naaste omgeving ziek is of in China of in een voormelde land is gegaan, bel je behandelde arts en vermeld uw reis en uw symptomen. Ga niet in zijn wachtzaal of naar een spoeddienst.

  In dit stadium, is geen enkele andere maatregel besloten dan degene die in de hierboven vermelde punten zijn in geval van reizen in de door de virus besmette streken of van contacten met een persoon die er verbleven heeft.

   

Bron: omzendbrief nr. 680 van 1 maart 2020