Nieuw statuut overheidspersoneel ‘Codex’ goedgekeurd

06.04.2018

VSOA is verbolgen over afschaffing statuut Camu!

We vernemen dat de ministerraad de ‘codex’ in eerste lezing goedkeurde op 4 april. De Premier legt hiermee de oproep van de drie representatieve vakorganisaties naast zich neer. Op 29 maart vroeg VSOA, samen met de twee andere vakbonden, met een brief aan de Premier de aanpak over de ‘codex’ te heroverwegen en deze nog niet te laten goedkeuren.

Eind vorig jarig bespraken vakbonden en overheid immers gedurende twee maanden de mogelijkheden om een modernisering door te voeren. Uiteindelijk ontvingen we een pseudo uitleg over deze ‘codex’ tijdens informele vergaderingen op het kabinet Vandeput op 20 en 22 maart 2018. Het was meteen duidelijk dat het dossier niet rijp was voor goedkeuring. De overheid hield geen rekening met onze opmerkingen, vele van onze vragen bleven onbeantwoord en op juridisch vlak zijn de ontwerpteksten onzeker.

De bedoeling van de regering zou zijn de bestaande regelgeving te hervormen tot één gecentraliseerde en vereenvoudigde tekst, voor statutaire en contractuele personeelsleden, ‘codex’ genoemd. Zo kondigde minister Vandeput dat tenminste aan in zijn algemene beleidsnota van oktober vorig jaar. Verschillende thema’s zoals mobiliteit, evaluatie, tucht, organisatie van de arbeidstijd, plaats- en tijdsonafhankelijk werken, re-integratie, neutraliteit, functiebeschrijvingen, verlofregeling, etc., worden beschreven en gebundeld in deze codex.

De codex gaat niettemin verder dan vereenvoudigen: fundamentele wijzigingen worden doorgevoerd waarvan vele moeilijk verteerbaar zijn. De concrete onderhandelingen met de vakbonden over de teksten moeten gevoerd in het Comité B.

VSOA eist deze keer een ernstig overleg, voortaan met respect voor de personeelsleden en ruimte voor aanpassingen, en dus geen eenrichtingsverkeer of babbeluurtje.