Terroristische aanslag tegen de politie in Charleroi

07.08.2016

De nationale veiligheidsraad kwam vandaag samen. De eerste minister kondigt in een eerste mededeling aan dat het niveau voor de bevolking gehandhaafd blijft op 3 (in het kader van grote bijeenkomsten, ...) en voor de politiediensten 2 met verhoogde waakzaamheid (eigenlijk 2+, een niveau dat wettelijk niet bestaat, maar dat werd “aangepast” na reacties van de vakorganisaties eind november 2015). Dit is uiteraard een teleurstelling voor de politieagenten, gezien het veiligheidsniveau voor de bevolking op niveau 3 staat en voor zij die de bevolking moeten beschermen een lager niveau wordt bepaald. Zij hoopten, logischerwijze, op een andere beslissing van de veiligheidsraad en zelfs al heeft deze beslissing voor sommigen een symbolische waarde, het belang ervan voor de politieambtenaren is niet te onderschatten.

De eerste minister doet hierna een tweede mededeling. Hij heeft aan de minister van Binnenlandse Zaken gevraagd om een paritaire vergadering te beleggen tussen OCAD, het crisiscentrum en de syndicale organisaties om de toekomstige te nemen maatregelen te bespreken op basis van hetgeen er is gebeurd. Dit is het gevolg van een zekere bewustwording van de toestand waar wij ons in bevinden omdat de te nemen maatregelen (en de effectieve uitvoering ervan) belangrijker zijn dan de bepaling van het dreigingsniveau.

Erger nog dan het onverklaarbare niveau 2+ voor de politieagenten, stelt VSOA politie vast dat, terwijl sommige verantwoordelijke politieambtenaren zich wel degelijk bewust zijn van de veiligheid van hun collega’s en de lijst van te nemen maatregelen van het crisiscentrum toepassen, anderen een houding aannemen dat “men zich maar in niveau 2 bevindt omdat 2+ niet bestaat” en niets of bijna niets ondernemen.

Er is nood aan eenheid van commando en het nemen van lokale uniforme en adequate maatregelen. Men moet nationaal de verplichte te nemen maatregelen doen uitvoeren. VSOA Politie zal zich zowel op lokaal als nationaal niveau in deze materie blijven vastbijten.

Vincent Gilles, Nationaal voorzitter
Vincent Houssin, Nationaal ondervoorzitter