Thematische verloven flexibeler

hart-handen
01.05.2019

De zogenaamde 'thematische verloven' worden flexibeler gemaakt, net zoals in de privésector.

Ouderschapsverlof

Het gewone ouderschapsverlof zal voortaan ook mogelijk zijn met 1/10de  loopbaanvermindering gedurende 40 maanden, weliswaar met akkoord van de werkgever.

De keuze was tot dusver, zonder akkoord van de werkgever: voltijds ouderchapsverlof met 4 maanden ineens, halftijdse ouderschapsverlof gedurende 8 maanden, 1/5de onderbreking over 20 maanden.

Nog nieuw is dat ouders kunnen opteren voor een combinatie van al deze onderbrekingen, in een vernieuwde flexibiliteit: het voltijdse en halftijdse ouderschapsverlof kan in kortere perioden (een week of een veelvoud ervan) worden opgesplitst, opnieuw met akkoord van de werkgever.

Bovendien is de definitie van het kind met een handicap uitgebreider met terugwerkende kracht tot 31 december 2018.

Verlof voor medische bijstand

Voltijds verlof voor medische bijstand van minimum 1 en maximum 3 maanden: ook hier meer flexibiliteit: hoeft niet meer in volledige maanden opgenomen, maar kan voortaan  in 1, 2 of 3 weken mits akkoord van de werkgever.

Verlof voor palliatieve zorgen

Voortaan gaat de maand palliatief verlof van één keer verlengbaar met een maand naar twee keer verlengbaar met een maand. Kortom het palliatief verlof gaat in totaal van maximum twee naar drie maand.


Deze nieuwigheden van de thematische verloven zullen pas van start gaan na publicatie in het Belgisch staatsblad. Het is evenwel nog niet duidelijk wanneer dat zal gebeuren.
 

Het comité A onderhandelde nog drie andere dossiers waaraan VSOA eveneens zijn akkoord gaf:

  • wie stage loopt, valt vanaf 1 januari 2020 ook onder de wet op de arbeidsongevallen (kleine statuten);
  • wie een bijkomende zelfstandige activiteit uitoefent in het kader van loopbaanonderbreking, thematische verloven of tijdskrediet, mag vanaf 1 januari 2019 onderbrekingsuitkeringen cumuleren;
  • we zijn verheugd met de beslissing van het Grondwettelijk Hof (Arrest 71/2018 van 7 juni 2018) over de onverschuldigd uitbetaalde loopbaanonderbrekingsuitkeringen. Voortaan zullen deze beperkt terugvorderbaar zijn tot de 150 laatste dagen van de onverschuldigde toekenning, mits goede trouw. Ook blijft de mogelijkheid bestaan tot gedeeltelijke of volledige kwijtschelding door het beheerscomité van de RVA wegens behartigenswaardige toestand.