Diplomabonificatie

Diplomabonificatie

diploma
26.10.2018

Tot 30 november 2017 werd voor de berekening van uw pensioenbedrag in het ambtenarenstelsel gratis rekening gehouden met uw studieperioden. Dit werd 'diplomabonificatie' genoemd.

Deze gratis diplomabonificatie was enkel mogelijk als het diploma dat u behaald had vereist was voor de functie waarin u definitief/vast benoemd werd of vereist was voor een latere benoeming.

Voor de pensioenen ingegaan vanaf 1 december 2017 is de diplomabonificatie niet langer gratis. Als je wenst dat jouw studieperioden die nodig waren voor het behalen van je diploma meetellen voor de berekening van je pensioen, moet je een regularisatiebijdrage betalen. Studiejaren die geleid hebben tot diploma’s die geen recht op een gratis bonificatie verlenen, kunnen ook geregulariseerd worden. De geregulariseerde studieperioden kunnen enkel een gunstige invloed hebben op de berekening van het pensioenbedrag: ze beïnvloeden het pensioenbedrag, maar niet de datum waarop u vervroegd met pensioen kunt gaan.

Alle informatie en persoonlijke simulaties over de regularisatie van de studieperioden in het ambtenarenstelsel via www.koopuwstudiejaren.be  

Als je zeker wil zijn of het voor u de moeite loont om jouw diploma af te kopen, ga je best, met je dossier, naar een pensioenpunt. Zoek een pensioenpunt in jouw buurt via de pensioendienst.

 

VSOA stapte naar het Grondwettelijk Hof

VSOA laat de zaken niet blauwblauw en vervolgt zijn strijd tegen de afschaffing van de diplomabonificatie. Zo trokken we in de lente van 2018 naar het Grondwettelijk Hof. VSOA wil de vernietiging van de bepaling dat ambtenaren voor pensioenen vanaf 1 december 2018 voortaan duur moeten betalen om het diploma te laten meetellen voor het pensioen. Dit diploma was immers verplicht om in dienst te kunnen treden.
De regering wijzigt de spelregels terwijl het spel nog volop aan de gang is. Zij zoekt snel geld en besparingen bij haar geliefkoosde slachtoffer, de eigen ambtenaren.
VSOA bevestigt dat deze afkoop van het diploma strijdig is met de grondwet en in strijd met het regeerakkoord, dat duidelijk de bakens uitzet van de actiemogelijkheden van de regering.

Deze maatregel treft vrouwen dubbel zo hard: zij hebben doorgaans geen volledige loopbaan en bijgevolg al een minder hoog pensioen.

VSOA is de enige syndicale organisatie die gerechtelijke stappen heeft gezet om de rechten van de ambtenaren te verdedigen.

Op 30 juni heeft de Federatie Wallonië-Brussel zich aangesloten bij onze procedure voor het Grondwettelijk Hof.

Wat verandert er?

De regering schaft de automatische gratis diplomabonificatie af voor ambtenaren om te harmoniseren tussen de overheids- en de privésector. Voortaan zullen enkel studieperiodes waarvoor werd betaald nog meetellen bij de berekening van het pensioen, naar rato, per jaar, van 1/60ste van de referentiewedde die als grondslag dient voor de berekening van het pensioenbedrag, behalve voor leerkrachten die in principe in 2017 55 jaar zijn: zij zouden de berekening aan 1/55ste van de referentiewedde krijgen.

Hoeveel kost het?

Het overheidspersoneel zal, net als werknemers, hun voorheen gratis studiejaren voortaan moeten afkopen aan 1.500 euro per studiejaar (te indexeren) als de aanvraag tot afkoop gedaan wordt binnen de tien jaar na het behalen van het diploma. Gedurende 3 jaar vanaf de inwerkingtreding van de nieuwe bepalingen zal deze forfaitaire bijdrage van 1.500 euro per studiejaar ook van toepassing zijn zelfs als de regularisatie plaatsvindt meer dan 10 jaar na het einde van de studies. Nadien wordt actuarieel berekend en is het helemaal onbetaalbaar.

Solden

De ambtenaar geniet een vermindering van 15% van het bedrag van de bijdrage (dus nog 1.275 euro i.p.v. 1.500 euro) als de regularisatieaanvraag wordt ingediend binnen de twee jaar die volgen op de inwerkingtreding van de nieuwe bepalingen.

Hoe betalen?

De bedragen moeten in één keer worden opgehoest, maar zijn wel fiscaal aftrekbaar. Als achteraf blijkt dat deze investering toch niet nuttig was, is er geen teruggave voorzien. Doe dus de simulatie op de website voordat je betaalt via www.koopuwstudiejaren.be of ga langs bij een pensioenpunt.

Wie krijgt nog gratis validatie? – verworven rechten!

Wie al in aanmerking komt voor vervroegd pensioen of we in disponibiliteit is of had kunnen zijn op eigen aanvraag, wordt gespaard. De verworven rechten worden behouden in die mate waarin de jaren die reeds werden gepresteerd op de datum van inwerkingtreding van de nieuwe bepalingen, verder het recht zullen openen op een kosteloze bonificatie. Meer info in de gedetailleerde brochure over de regularisatie als ambtenaar.

Geen garantie op hoger pensioen met afkoop!

Dat de afkoop steeds zorgt voor een hoger pensioen is onjuist: het is speculeren, de verdere loopbaan is immers vooraf niet gekend. Wel geeft de afkoop garantie op de berekening van het pensioen over een vollediger loopbaan, maar enkel voor wie dat kan betalen. Een systeem met twee snelheden dus. De privésector leert overigens dat dergelijke afkoop daar nauwelijks gebeurt wegens te duur.

Fiscale impact

Bovendien is niet duidelijk welke impact de fiscus heeft op de aldus afgekochte studiejaren: zal die investering, bij pensionering, niet worden afgeroomd door de belastingadministratie?

Openbare sector verliest aantrekkingskracht voor mensen met diploma

Studenten moeten steeds langer studeren (van vier naar vijf jaar voor een Master of van twee naar drie jaar voor een Bachelor). De overheid ontneemt hen dus mogelijkheid hun studiejaren te laten meetellen voor hun ambtenarenloopbaan. Nu daalt het pensioen nog een keer als je je diplomajaren niet afkoopt.

Vrouwen zijn het eerste slachtoffer

Gecombineerd met de nakende afbraak van de loopbaanonderbreking, holt deze maatregel verder het al schamele pensioen van vrouwen uit.

VSOA niet akkoord

De harmonisering is hiermee een feit. Maar voor het overheidspersoneel betekent het evenwel een harmonisering naar beneden. Een zoveelste negatieve maatregel uit het regeerakkoord. Het hoeft niet herhaald dat het VSOA niet instemde met deze voorstellen. Intussen stapte het VSOA naar het Grondwettelijk Hof.