Grondwettelijk Hof verwerpt beroep VSOA

justitie
27.10.2019

“Betalen om studieduur te laten meetellen in het ambtenarenpensioen mag, volgens het Hof”

VSOA is de enige vakorganisatie die in de lente van 2018 naar het Grondwettelijk Hof trok om de wettelijke bepalingen te vernietigen die de studiejaren betalend maken om ze nog te laten meetellen voor de berekening van het ambtenarenpensioen. Later sloot de Federatie Wallonië-Brussel zich aan bij onze procedure voor het Grondwettelijk Hof.

Arrest Grondwettelijk Hof

Op 24 oktober 2019 sprak het Grondwettelijk Hof zich uit, anderhalf jaar na de inleiding van de procedure. Het VSOA voerde drie middelen aan om de vernietiging te staven. De Federatie Wallonië-Brussel voegde er nog een middel aan toe.

Het VSOA is ontgoocheld, niet alleen over de verwerping van zijn beroep, maar ook en zelfs vooral over het gebrek aan motivering van het Grondwettelijk Hof om tot dergelijk arrest te komen. 

Het Hof verwijst telkens laconiek naar de voorbereidende parlementaire werkzaamheden, naar de memorie van toelichting bij de wet, naar het advies van de Parlementaire Pensioencommissie en naar het regeerakkoord, zonder de argumenten en de bijhorende stukken te onderzoeken die VSOA naar voor bracht. 

Het VSOA steunde zijn beroep voornamelijk op het advies van de Inspectie van Financiën, nl. dat deze pensioenmaatregel over de studieperioden op lange termijn financieel ongunstig is. Dit betekent, kort gezegd, dat deze hervorming niet beantwoordt aan de vereiste van het algemeen belang die nodig is om dat te kunnen doorvoeren. Dit betekent dat deze hervorming niet objectief en niet redelijk verantwoord is.

Inderdaad, de Belgische staat organiseert deze pensioenhervorming precies om de kosten van de veroudering van de bevolking op te vangen, zo geeft ze ook zelf aan in de memories. Het advies van de Inspectie van Financiën bewijst dat dit op lange termijn helemaal geen besparing is !

Het Grondwettelijk Hof slaagt er in om over de essentie van ons beroep geen enkele redenering te ontwikkelen. De enige verdoken verwijzing die het geeft is op blz. 5 van het arrest, opnieuw en onterecht verwijzend naar het parlementair debat : “Enkel verwijzend naar de adviezen van de Inspecteur van Financiën en van de Raad van State, besluiten de verzoekende partijen dat met de bestreden wet geen legitieme doelstelling zou worden nagestreefd. Aan de in die niet-bindende adviezen uitgedrukte reserves werd tegemoetgekomen in het kader van het parlementair debat”.

Ontgoocheling en verbazing

Het Hof stelt ook dat het de wetgever toekomt te oordelen in hoeverre het opportuun is maatregelen te nemen met het oog op besparingen inzake rust- en overlevingspensioenen. “Hij beschikt in dit opzicht over een des te ruimere beoordelingsbevoegdheid wanneer de betrokken regeling het voorwerp heeft uitgemaakt van sociaal overleg”, zo stelt het Hof in overweging B 9. Zelfs zonder akkoord! Wordt het sociaal overleg nu een smoes om nog ruimere besparingen door te kunnen voeren? VSOA betreurt het gebrek aan redenering, het Grondwettelijk Hof onwaardig, en betreurt dit arrest.

Tegen welke maatregelen spande VSOA een procedure aan? Wie voor 1 december 2017 benoemd was en met pensioen ging voor 1 december 2018, zag zijn studieperioden geheel gratis opgenomen voor de berekening van zijn pensioenbedrag, als het diploma nodig was voor zijn aanwerving of bevordering. Dit is de zogenaamde ‘gratis diplomabonificatie'.  Ambtenaren benoemd op 1 december 2017 behouden slechts een deel van de gratis diplomabonificatie. Wie dan nog niet benoemd was, krijgt geen gratis diplomabonificatie meer. 

En waarom?

Het is een zuivere besparing op de rug van de al zo zwaar onder vuur liggende ambtenaar. De factuur ligt bij hem: betaalt hij niet, dan levert hij doorgaans in op zijn pensioen. Betaalt hij wel, dan spijst hij de staatskas onmiddellijk en ontvangt – pas als hij met pensioen kan uiteraard- het pensioenbedrag waar hij vroeger gewoon recht op had. Een onmiddellijke opbrengst dus. Vrouwen zijn dubbel zo hard getroffen: zij hebben doorgaans geen volledige loopbaan en bijgevolg al een minder hoog pensioen.

De spelregels worden in het midden van het spel gewijzigd. Het is alsof het doel is verplaatst terwijl net gescoord wordt.

 

Verdere informatie over deze regels en uitzonderingen en persoonlijke simulaties over de regularisatie van de studieperioden in het ambtenarenstelsel vindt u via de website van de Federale pensioendienst.

Consulteer ook het VSOA-dossier 'diplomabonificatie'