Kaakslag voor sociale dialoog bij federale overheid

overleg
18.02.2021

Via de pers vernamen de vakbonden tot hun verbazing dat de regering heeft beslist de telewerkvergoeding van de federale ambtenaren op te trekken van 20 naar 40 euro. Een eenzijdige beslissing zonder overleg met de vakbonden. Op 17 februari 2021, interpelleerden de vakbonden de vertegenwoordiger van minister van ambtenarenzaken, De Sutter, in comité B.

Het gemeenschappelijk vakbondsfront vindt immers dat de gemaakte afspraken niet werden gerespecteerd en vraagt dat minister De Sutter zelf tekst en uitleg komt geven in het onderhandelingscomité. In afwachting daarvan worden de besprekingen in de werkgroepen opgeschort.

Een bedrag van 40 euro toekennen lijkt misschien een goede beslissing, maar dat is het in feite niet, en wel om verschillende redenen.

Eerst en vooral volstaat dat bedrag geenszins om de bijkomende kosten van het telewerk te dekken. Immers, in sommige gevallen wordt er tot 5 dagen per week aan telewerk gedaan. En dat zijn kosten die wegvallen voor de administraties. Sinds maart 2020 is zowat 85% van het personeel aan het telewerken. Voor de overheid betekent dat een forse besparing, maar voor de telewerkers zijn dat extra kosten.

Bovendien kwam dit dossier op 27 januari 2021 aan bod in de werkgroep 'telewerken' met vertegenwoordigers van de vakbonden, de administratie en het kabinet De Sutter. De verschillend partijen kwamen daar tot een andere consensus . Het kabinet moest enkel nog een voorstel met concrete cijfers overmaken aan de vakbonden om vervolgens het dossier af te ronden.

Tenslotte heeft de regering deze beslissing genomen, zonder overleg te plegen of te onderhandelen met de vakbonden.

Het bedrag van 40 euro volstaat niet om de tot nu toe gemaakte kosten te dekken. Het bedrag wordt pas gestort vanaf 1 januari 2021 en er is niets voorzien voor de personeelsleden die verder aan de slag gingen op de werkvloer om hun essentiële opdrachten te vervullen!

Er was een duidelijk inititief om het telewerk te bespreken met de sociale partners. Er was beloofd om aan diezelfde sociale partners een voorstel te doen op basis van de resultaten van die besprekingen. En dan legt de regering uiteindelijk eenzijdig een bedrag vast dat veel te laag is, zonder rekening te houden met de consensus die bereikt was in de werkgroep. Dat noemen wij ‘misbruik van vertrouwen’.

De vakbonden hadden meer respect verwacht voor de personeelsleden van de federale overheidsdiensten die toch als essentieel beschouwd worden voor de continuïteit van de dienstverlening aan de burger.

De vakorganisaties in gemeenschappelijk front vragen dat minister De Sutter op een volgende vergadering van het comité B zelf komt uitleggen waarom ze de sociale dialoog, die ze naar eigen zeggen zo belangrijk vindt, niet heeft gerespecteerd. Wij hanteren duidelijk niet dezelfde definitie van ‘sociale dialoog’.

Aangezien er zo weinig rekening gehouden wordt met wat er besproken wordt in de werkgroepen, besliste het gemeenschappelijk vakbondsfront niet langer deel te nemen aan de bespreken en verwacht een duidelijke uitleg van de minister over de toekomst van de sociale dialoog.

 

Bron: persbericht gemeenschappelijk vakbondsfront federale sector VSOA-ACOD-ACV