Ook het federaal overheidspersoneel verdient koopkracht en erkenning

federaal personeel
04.02.2022

De onderhandelingen over het sectoraal akkoord liggen stil. De laatste baremaherziening dateert van 20 jaar geleden. Nog steeds ontbreekt een volwaardige 13e maand en zijn er geen maaltijdcheques. Het federaal overheidspersoneel verdient beter. VSOA en ACV Openbare Diensten gaan de strijd aan voor goede loon- en arbeidsvoorwaarden voor het federaal overheidspersoneel.

VSOA en ACV Openbare Diensten voeren de komende weken op verschillende manieren actie om de druk uit te oefenen. Via een brief aan de regering, via de pers en via onze socialemediakanalen zullen wij de aandacht van de minister De Sutter, verantwoordelijk voor ambtenarenzaken, proberen te trekken naar deze thema’s.

Sectoraal akkoord

Exact een jaar geleden werden wij uitgenodigd door minister De Sutter en bezorgden we haar onze eisenbundel. Ze kondigde toen aan tegen midden 2021 een nieuw sectoraal akkoord te willen afsluiten. We hadden intensieve gesprekken over een aantal aspecten van het akkoord en formuleerden heel concrete voorstellen, onder andere over de eindejaarspremie en de maaltijdcheques.

Sindsdien horen wij niets meer. In januari 2022 is er nog steeds geen sectoraal akkoord voor het federaal overheidspersoneel.

Herziening barema’s

In 2002 werden de barema’s van het federaal overheidspersoneel voor de laatste keer verhoogd. Dat is ondertussen 20 jaar geleden. De werkdruk neemt daarentegen alleen maar toe.

In 2002 werd vooropgesteld de federale weddeschalen af te stemmen op de lonen in de private sector. Sinds 2002 werden de federale lonen enkel aangepast aan de index, en zelfs dat niet volledig, gezien er een indexsprong werd genomen en er werd gesleuteld aan de gezondheidsindex. De koopkracht van de federale ambtenaar is er dus globaal gezien op achteruitgegaan. Vooral de personeelsleden die het minst verdienen, zijn daarvan de dupe.

Volwaardige 13e maand

Al meer dan tien jaar belooft de politiek een volwaardige eindejaarspremie voor alle personeelsleden van de federale overheid. Tot nu toe werd die belofte niet nagekomen.

Al in het sectoraal akkoord 2007-2008 werd afgesproken om de eindejaarstoelage trapsgewijs te verhogen tot een volwaardige 13e maand. Een eerste stap werd toen gezet, maar na 2009 kwam er geen enkele verhoging meer.

Tijdens de besprekingen over het sectoraal akkoord deden we concrete voorstellen om de eindejaarspremie geleidelijk omhoog te trekken, eerst voor de niveaus D en C en daarna voor de niveaus B en A. De regering wilde daar helaas geen middelen voor vrijmaken.

Maaltijdcheques

De toekenning van maaltijdcheques én het behoud van de bedrijfsrestaurants in eigen beheer zijn perfect te combineren. In Vlaanderen blijkt dat dubbele systeem immers goed te werken.

Het federale personeel kan niet achterblijven. De regering is tot nu toe echter niet bereid om het nodige budget vrij te maken.

Voor wat de evolutie in het dossier over de maaltijdcheques ten voordele van de militairen en het burgerpersoneel bij Defensie betreft, verwijzen we voor een laatste stand van zaken naar de informatie van VSOA-Defensie.

Besparing personeelsbudgetten

De werkdruk van het federaal overheidspersoneel verhoogt alsmaar als gevolg van een steeds krapper wordende personeelsbezetting door blijvende besparingen en een afbouw van personeelsbudgetten. Op veel diensten is de situatie stilaan onhoudbaar, wat zijn weerslag heeft op de openbare dienstverlening.

Aantrekkelijke loopbaan

Met de intrede van interimarbeid en de aanhoudende contractualisering verslechteren de arbeidsvoorwaarden. Wie wil er op den duur nog werken voor de federale overheid?

 

We roepen onze leden, tewerkgesteld bij een federale overheidsdienst, op ons initiatief bij te treden en een persoonlijke brief te richten tot de ministers.

Download de brief en verzend deze naar volgende adressen:

 

Volg en deel de campagne op onze sociale media en zet mee druk op de regering!

Het is van belang dat we onze stem laten horen!