Onderhandelingen over de regularisatiebijdrage (diplomabonifactie)

diploma
04.04.2019

Voor de pensioenen ingegaan vanaf 1 december 2018 is de diplomabonificatie niet langer gratis. Enkel studieperiodes waarvoor je een persoonlijke bijdrage betaalt, zullen nog meetellen bij de berekening van het pensioen. Men noemt dit de regularisatiebijdrage.

Vorige week onderhandelden de vakbonden en de overheid de afkoopparameters, ondanks de situatie van ‘de lopende zaken’. Ook voor deze verdere uitvoering van de harmonisering van studieperioden voor de pensioenberekening verklaarde het VSOA zich, net als de andere vakbonden, niet akkoord.

VSOA tekende in 2017 al protest aan tegen de afschaffing van de gratis diplomabonificatie. Voor wat het dossier van de regularisatiebijdrage betreft, vestigenden we de aandacht op de voorzichtigheid die aan de dag moet gelegd worden. Daar de regering in lopende zaken is, kunnen we niet vooraf over zijn bevoegdheid oordelen, enkel de Raad van State kan dat.

Het bedrag van de regularisatiebijdrage zal afhangen van het moment waarop je de aanvraag tot regularisatie indient:

  • indien je je aanvraag indient gedurende de 10 jaren die volgen op het behalen van het diploma of de te regulariseren studieperioden, is het bedrag van de regularisatiebijdrage forfaitair;
     
  • indien je je aanvraag na deze termijn indient, komt de bijdrage overeen met een percentage van de huidige waarde, op de datum van de aanvraag tot regularisatie, van de pensioenverhoging resulterend uit het in aanmerking nemen van de diploma’s of de studieperiodes waarop de aanvraag tot regularisatie betrekking heeft. Voor die berekening maakt men gebruik van een intrestvoet van 1%, sterftetafels en de leeftijd waarop het pensioen zal uitbetaald worden.
     

Afschaffing gratis diplomabonificatie

De regering schafte de automatische gratis diplomabonificatie af voor ambtenaren om te harmoniseren tussen de overheids- en de privésector. Dit geldt voor de pensioenen ingegaan vanaf 1 december 2018. Enkel studieperiodes waarvoor je een persoonlijke bijdrage betaalt, zullen nog meetellen bij de berekening van het pensioen. Men noemt dit de regularisatiebijdrage. Vergeet niet dat deze het pensioenbedrag beïnvloeden, niet de datum waarop je vervroegd met pensioen kan gaan.

VSOA stapte naar Grondwettelijk hof

VSOA vervolgt intussen zijn strijd tegen de afschaffing van de diplomabonificatie. Zo trokken we in de lente van 2018 naar het Grondwettelijk hof. VSOA wil de vernietiging van de bepaling dat ambtenaren voortaan duur moeten betalen om het diploma te laten meetellen voor het pensioen. Dit diploma was immers verplicht om in dienst te kunnen treden. Het Grondwettelijk hof moet zich hierover nog uitspreken.

 

Lees meer over de diplomabonificatie