8 maart - Internationale dag rechten van de vrouw

07.03.2022

Gelijke kansen? Dat klinkt vanzelfsprekend, maar is helaas nog geen werkelijkheid. De loonkloof is nog steeds niet weggewerkt. Naar aanleiding van de internationale dag van de rechten van de vrouw op 8 maart wijst VSOA-Gender opnieuw op deze kloof.

Al zijn de weddeschalen van mannen en vrouwen bij de overheidsdiensten gelijk, dan nog is de loonkloof reëel. De verklaring schuilt vooral bij de beroepskeuze en dus de studiekeuze, het deeltijds werken, rolkeuzes in de sociale sfeer, bij de verdeling van huishoudelijke taken en bij de opvoeding van de kinderen. In vergelijking met mannen krijgen vrouwen minder promotie- en opleidingskansen. Equal Pay mannen-vrouwen en de bestrijding van het glazen plafond zijn dan ook topprioriteit voor VSOA-Gender.

Pensioenkloof

In het kader van de internationale dag van de rechten van de vrouw op 8 maart onderstrepen we in het bijzonder de genderpensioenkloof! Op het vlak van pensioenen blijft eveneens ongelijkheid tussen mannen en vrouwen bestaan. Vrouwen hebben doorgaans een kortere loopbaan en werken vaker deeltijds.

Dit is dikwijls om de zorg voor het gezin of anderen op zich te nemen. Ook zijn de leidinggevende functies nog steeds grotendeels weggelegd voor mannen. Dit is het zogenaamde 'glazen plafond' waartegen vrouwen botsen.

Of met andere woorden vrouwen kunnen wel opklimmen in de hiërarchie, maar al te dikwijls slechts tot een bepaald niveau. Dat weerspiegelt zich in een lager pensioenbedrag.

In de private sector is de loonkloof en meteen ook de genderpensioenkloof veel groter. In eenzelfde functie verdienen vrouwen er nog veel te vaak minder dan mannen. Volgens het ‘Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen’ is de loonkloof makkelijk te meten, maar blijft echte loondiscriminatie meestal verborgen. Zo worden in de private sector soms systematisch verschillende benamingen gebruikt voor de functies van vrouwelijke en mannelijke werknemers en worden er aan die functiebenamingen andere loonschalen gekoppeld. Dikwijls weten werknemers niet hoeveel hun collega’s exact verdienen. Op die manier kunnen zelfs flagrante verschillen onopgemerkt blijven. Daarom stelt de Europese Commissie het principe van loontransparantie voorop: door duidelijkheid te scheppen over lonen wordt discriminatie een stuk moeilijker gemaakt.

VSOA vraagt dat het wegwerken van de genderpensioenkloof voorop staat in het debat over de pensioenhervorming. De pensioenminister belooft dan wel elke nieuwe maatregel te onderwerpen aan een gendertest, maar dat is slechts een eerste stap in de goede richting.

De pensioen-ongelijkheid tussen mannen en vrouwen moet worden verminderd door onder meer:

  • het opkrikken van het minimumbedrag van de pensioenen voor vrouwen zonder volledige loopbaan of zonder job;
  • het toekennen van de mogelijkheid voor  vrouwen om een pensioenbonus te genieten;
  • in rekening brengen van de loopbaanonderbrekingen om familiale redenen voor de berekening van de pensioenen en dit zonder beperking.

VSOA-Gender houdt de vinger aan de pols.

 

#internationalwomensday

#publicservicesforequality