Diplomabonificatie voor vaststelling pensioendatum definitief afgevoerd

05.10.2017

De Raad van State verwierp op 28 september 2017 de vele beroepen tegen de geleidelijke afschaffing van de diplomabonificatie voor de vaststelling van de pensioendatum. Vast benoemde ambtenaren die een diploma nodig hebben om toegang te hebben tot hun ambt kunnen hun jaren dus definitief ‘niet’ laten meetellen voor de loopbaanduur. Dat betekent langer werken en besparingen voor de overheid. Er is geen ‘afkoop’ mogelijk. Dat is wel mogelijk voor de berekening van het pensioen, de zogenaamde afkoop van de studiejaren.

Een geleidelijke afbouw van de diplomabonificatie is voorzien naar gelang de ingangsdatum van het pensioen en het aantal studiejaren vereist voor het diploma: een overgangsregeling voor de pensioenen die ingaan tussen 1 januari 2016 en 31 december 2029. Pensioenen die ingaan vanaf 1 januari 2030 kennen geen diplomabonificatie meer voor de studieperiodes of gelijkgestelde periodes.

Het volledige arrest kan je lezen op de website van de Raad van State:

http://www.const-court.be/public/n/2017/2017-104n.pdf

Uittreksel uit het arrest

De Raad stelt, in overweging B 25.2  “Al dient de wetgever rekening te houden met de gerechtvaardigde verwachtingen van de ambtenaren, kunnen zij, mede gelet op de wet van de veranderlijkheid van de openbare dienst en op de budgettaire imperatieven, redelijkerwijze niet verwachten dat hun pensioenstatuut tussen de indiensttreding en de pensionering niet zal worden hervormd.”

En in overweging B 32:“De .. doelstelling om de pensioenstelsels van de werknemers uit de privésector en uit de overheidssector te harmoniseren en de .. doelstelling om de houdbaarheid van de overheidsfinanciën op lange termijn te verzekeren, door rekening te houden met de budgettaire kosten van de vergrijzing, rechtvaardigen .. dat de overheid de minimale effectieve loopbaanduur verlengt en daarbij een maatregel neemt die niet alleen een structurele besparing oplevert, maar ook dat verschil tussen de beide pensioenstelsels wegwerkt”