Dossier militaire pensioenen

05.04.2018

De Kern kwam net voor de paasvakantie tot een akkoord over de hervorming van de pensioenen voor het overheidspersoneel in het algemeen en de zware beroepen in het bijzonder. Om onder andere de principebeslissing van 16 oktober 2016, die was gericht op het militair personeel en die we nog steeds betreuren, in werking te stellen.Op 30 maart 2018 werden de vier criteria zware beroepen en de verhogingscoëfficiënten eindelijk vastgelegd. Geen twijfel dat die criteria niet alleen betrekking hebben op het militair beroep maar ook op de talrijke functies voor het burgerpersoneel van Defensie.

Op 4 april 2018 gaf de Ministerraad het groen licht aan de Minister voor pensioenen om de syndicale onderhandeling aan te vatten. Belangrijk is wel aan te merken dat de inwerkingstelling van de maatregelen met een jaar worden uitgesteld en dat deze niet voor 1 januari 2020 zou starten.

Tijdens de eerste ontmoetingen met de kabinetten voor pensioenen en van Defensie hadden de vier representatieve vakorganisaties besprekingen gevoerd over de spreiding van de overgangsmaatregelen over 20 jaar. VSOA-Defensie had een negatief advies gegeven omwille van het te groot aantal overblijvende onbekenden. Twee van de drie onbekenden die VSOA-Defensie ertoe hadden geneigd om een negatief advies te geven zijn nu opgeheven. Op heden blijft er nog één bijzonder belangrijke onbekende in hoofde van de minister van Defensie. VSOA-Defensie verwacht immers nog steeds het duurzaam en realistisch voorstel inzake verlof voorafgaand aan pensioen dat reeds wordt toegepast in andere overheidsdiensten. De interne voorstellen binnen Defensie moeten aan hetzelfde tempo vooruitgaan als de hervorming aan de kant van de pensioenen.

VSOA-Defensie dringt nog eens aan bij de minister van Defensie voor een forfaitair en duurzaam systeem met betrekking tot het verlof voorafgaand aan het pensioen, dat hem zal toelaten zijn strategische visie en de verjonging van Defensie te realiseren. Rekening houdend met de specificiteit van het beroep zal dat systeem van aanpassing van de loopbaanbeëindiging de militairen in de mogelijkheid stellen om beneden de wettelijke leeftijd van de gemeenschappelijke sokkel van pensioenen (tussen 60 en 67 jaar) te gaan tegen 2030.

VSOA-Defensie heeft geen zin om het dossier pensioen te bespoedigen, maar heeft wel nood aan opheldering van het klimaat van onzekerheid en desinformatie dat al te lang aansleept zowel voor de militairen als voor het burgerpersoneel van Defensie!

Edwin Lauwereins
Voorzitter VSOA-Defensie