Eindelijk beweging op hoogste onderhandelingsforum

comite a
09.07.2021

Arbeidsongevallen

Wie in een «klein statuut » aan de slag is - zoals stagiairs, eerste werkervaring en wie een beroepsopleiding volgt op de werkvloer - en de pech heeft een arbeidsongeval te hebben, geniet dezelfde bescherming als de andere personeelsleden, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020.

De regelgeving van de arbeidsongevallen kent voortaan in plaats van het mannelijke “geneesheer”, de gender neutrale term “arts”. Zo vindt langzaam de genderdimensie de nodige weerslag ook in onze wetteksten, naar aanleiding van de wereldvrouwenconferentie van september 1995 in Peking, inmiddels niet minder dan 26 jaar geleden.

COVID 19 : cumul 

Cumulatie van het pensioen met een inkomen uit arbeid van wie in een cruciale sector of essentiële dienst aan de slag is, was al mogelijk vanaf 1 maart 2020 en wordt verlengd tot 30 september 2021.

Mantelzorgers en pensioen

De wet van  17 mei 2019 voerde een nieuw recht op loopbaanonderbreking in voor mantelzorg, uitgevoerd in diverse statuten van de publieke sector door het KB van 19.10.2020.

Met ingang van 1 januari 2021 komt, voor de personeelsleden van de federale staat, de rechterlijke macht en de overheidsbedrijven, het verlof voor mantelzorg voor een maximale duur van een maand ‘voltijds equivalent’ in aanmerking voor de toekenning en de berekening van het pensioen.   

Erkenning COVID 19 als beroepsziekte

VSOA vraagt al lang de erkenning van Covid 19 als beroepsziekte, ook voor andere leden van het openbaar ambt dan deze van de gezondheidssector.

Eindelijk legt de regering een tekst op tafel, die helaas voor heel wat kritiek vatbaar is. De erkenning wordt voor alle beroepen opengesteld vanaf 18 mei 2020 tot 30 september 2021 (verlengbaar), maar ze blijft beperkt tot een uitbraak “in de onderneming” waarbij minstens 5  via een test bevestigde besmette personen betrokken zijn die dezelfde werkruimte delen en waarvan de getroffen werknemer deel van uitmaakt, en dit over een periode van 14 dagen. Die vijf personen mogen derden zijn zoals, leveranciers. De arbeidsomstandigheden moeten de overdracht van het virus vergemakkelijken. VSOA stelt zich vragen over de toepassing in de praktijk van deze onmogelijke voorwaarden en het verzamelen van de bewijsstukken ervan, denk maar aan het onderwijspersoneel, de vuilnisophalers, het rijdend personeel van de NMBS, de brandweer, politie, militairen, douaniers enz. Temeer daar de opsporingstesten in verschillende mate in de loop der tijd werden beperkt.

FEDRIS bestudeert op vraag van de vakorganisaties, de specifieke maatregelen voor het openbaar ambt en consulteerde ons begin juli daarover. Wordt vervolgd.

Uitgesteld: preferentiële tantièmes voor sommige douaniers

Het arrest 11/2019 van het Grondwettelijk Hof brengt de regering er eindelijk toe aan de douanebeambten van de vroegere niveaus 2 en 2+ die in de personeelsbezetting van de motorbrigades zijn opgenomen op 1 januari 1993, het preferentiële tantième van 1/50 voor het pensioen toe te kennen, met terugwerkende kracht tot 1 januari 1993.   Omdat er discussie blijft over de retroactiviteit en de beperking van het toepassingsveld, vroeg VSOA om dit dossier terug te trekken zodat het uitgebreid kan worden zoals vereist. De regering legt dit dossier zo snel mogelijk maar nu hopelijk op een correcte manier, terug op de onderhandelingstafel. Wordt vervolgd!

IFIC: moeilijk dossier

Het eerste deel van het protocol over het invoeren van IFIC in de federale zorginstellingen van de publieke sector werd uitgewerkt. Het regelt de fasen van de toewijzing van de sectorale IFIC-functies en de tijdsplanning. Ten laatste op 8 november 2021 worden de functies toegewezen, maar beroep daartegen kan worden ingesteld. 

Het tweede luik van het protocol behandelt de activering van de er aan gekoppelde barema’s. Dat tweede deel moet nog worden uitgewerkt.

VSOA gaf zijn akkoord over het eerste deel, maar maakte een heel groot aantal opmerkingen.

VSOA  kijkt vastberaden uit naar het tweede deel van de invoering van IFIC om zijn stem te laten horen. Ook dat wordt vervolgd.

Geen akkoord over interim arbeid FANC

Interimpersoneel aanwerven bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle ’FANC’ stuitte op een unaniem niet akkoord aan vakbondszijde. VSOA herhaalt dat het zich verzet tegen het principe van uitzendarbeid binnen het openbaar ambt.  Bovendien, gelet op de meerkosten van interimarbeid en de veiligheidseisen, stelt VSOA zich vragen over de relevantie van het aanwerven van dergelijk interim personeel.