Fake news

fake loep
25.10.2018

De koorts na de gemeenteverkiezingen is stilaan aan het dalen. Hoog tijd voor de politiek verantwoordelijken dat ze zich werkelijk gaan bekommeren om de openbare sector en logischerwijze om de dienstverlening aan de bevolking. Onze eminenties zitten helaas verwikkeld in een vastgeroeste visie met alles voor de privésector en een minimum voor de openbare sector.

Intussen weten we dat minister Vandeput, belast met Ambtenarenzaken, in januari zijn functies zal neerleggen om het burgemeesterschap van Hasselt waar te nemen. Hij wil absoluut de heikele dossiers (ziektedagen en CODEX) voor zijn vertrek afsluiten, maar dat is zonder rekening te houden met het VSOA!

Ziektedagen

Het dossier over de afwezigheid wegens ziekte is een illustratie van die visie, als men echter nog van visie kan spreken. De federale ambtenaren wordt verweten dat ze “profiteren” van de ziektedagen om 2 jaar voor de wettelijke leeftijd met pensioen te kunnen gaan. Dit is lang verleden tijd en fake news. We moeten dit dossier opnieuw in zijn juiste context plaatsen.

De 21 ziektedagen die per dienstjaar worden toegekend vormen geen enkel voorrecht. Het gaat om een verzekering van het type “inkomstenverlies” zoals die ook bestaat in de privésector en voor de zelfstandigen. En als men verder nadenkt, gaat het in elk geval om een onderdeel van het loon.  Overigens, de cijfers die door Medex worden meegedeeld, bevestigen dat de afwezigheid bij ambtenaren niet hoger ligt dan in de privésector, integendeel.

Ten slotte besliste de federale regering dat dit complexe dossier op de ministerraad zou neergelegd worden, in eerste lezing, samen met het dossier van de werknemers uit de federale sector en de bijzondere korpsen. Die teksten zouden eerst op de agenda van de onderhandelingscomités ad hoc moeten staan en ons doorgegeven worden, wat nog niet het geval is.  

Pensioenen

Het ander onderwerp dat regelmatig naar voor wordt geschoven door sommige politici en dat door bepaalde journalisten wordt overgenomen, zonder de juistheid ervan na te kijken, is het bedrag van het pensioen dat aan de ambtenaren wordt uitgekeerd.

We konden onlangs nog lezen dat het bedrag van het pensioen van de ambtenaren 2.600 euro netto bedraagt. VSOA antwoordt op dat fake news met twee elementen:

  1. om een volledig pensioen te genieten, zijn een maximaal loon en 45 jaar effectieve loopbaan vereist;
  2. het pensioen wordt sinds 2012 berekend op basis van de laatste tien jaar. Het betreffende bedrag is gelijk aan ¾ van het loon dat tot basis dient voor de berekening van het pensioen. Het is wel waar, en dat hebben we steeds aangeklaagd, dat het bedrag van het pensioen van de loontrekkenden problematisch is. We eisen een pensioen dat de mogelijkheid biedt een waardig leven te leiden en niet net boven de armoededrempel zoals voor de meesten van onze medeburgers.

De manier waarop de federale regering de zaken voorstelt, weerspiegelt haar voornemen om het openbaar ambt in het algemeen en het federaal openbaar ambt in het bijzonder te diaboliseren. 

Codex