Loopbaandebat in de koelkast

15.02.2017

Eerst cijfers en centen! Geen ongefundeerde maatregelen op de kap van het personeel

Het Gemeenschappelijk Vakbondsfront nam op dinsdag 24 januari kennis van het voorstel van minister van Onderwijs, Hilde Crevits, om via een samenhangend geheel van maatregelen de loopbaan van leerkracht in Vlaanderen opnieuw aantrekkelijker te maken. De daaropvolgende weken organiseerden de onderwijsvakbonden een uitgebreide consultatieronde en werd er een gedetailleerde analyse gemaakt van het voorstel. Op basis daarvan maakte het Gemeenschappelijk Vakbondsfront op dinsdag 14 februari tijdens het Valentijnoverleg zijn standpunt aan de minister over.

Een aantrekkelijke loopbaan met werkbaar werk voor àlle personeelsleden
Het aantrekkelijker maken van de loopbaan moet gelden voor àlle personeelsleden. Leraren in de tweede en derde graad méér les laten geven voor een voltijdse opdracht, louter en alleen om het loopbaanpact te financieren, is voor de onderwijsvakbonden niet alleen onaanvaardbaar, maar ook onbespreekbaar. Bovendien gebeurt dit zonder de resultaten van een studie taakbelasting en verschillen in taakbelasting tussen de graden af te wachten. Die studie moet trouwens door de minister nog worden besteld. Dit is de spreekwoordelijke kar voor het paard spannen.

Daarenboven wordt met dit voornemen diametraal ingegaan tegen het initiële doel van het loopbaandebat: creëren van werkbaar werk én werkzekerheid! Leerkrachten één of twee uur meer laten presteren, zorgt voor een halve dag meer werk aan voorbereiding en nazorg (verbeteringen, klassenraden, vakvergaderingen...). De zogenaamde compensatiemaatregelen voor die groep van personeelsleden die meer uren zullen moeten presteren, maken voor hen het werk dan ook niet werkbaarder. Integendeel. Daarnaast zullen er jobs voor tijdelijke leraren verloren te gaan. Dit is dé trigger bij uitstek om net niet voor het onderwijs te kiezen.

De onderwijsvakbonden eisen dan ook dat eerst de resultaten van de studie worden afgewacht vooraleer er aanpassingen aan de prestatieregeling kunnen komen. Wanneer echter uit de studie zou blijken dat het huidig aantal contacturen te hoog is, dan lijkt het ons de evidentie zelve dat ook dan de Vlaamse Regering hierin haar verantwoordelijkheid zal nemen en het aantal contacturen zal reduceren.
Ook voor het basisonderwijs blijven de voorgestelde maatregelen in het loopbaanpact veel te bescheiden. Scholen kreunen onder de zorgdruk door de uitrol van het M-decreet. Complexe onderwijstaken en gedifferentieerd les geven, vragen om professionalisering en om overlegtijd die er niet is. Op termijn moet er werk gemaakt worden van echte investeringen, afgesproken en onderhandeld in een breed plan voor het basisonderwijs. Het basisonderwijs kan niet blijven leven van beloftes.

Financiering van het loopbaanpact
Momenteel is er totaal geen duidelijkheid over het kostenplaatje verbonden aan de maatregelen die de loopbaan van leerkracht in Vlaanderen opnieuw aantrekkelijker moet maken. Omdat er in het plan van de minister nergens sprake is van een extra financiële input vanuit de Vlaamse Regering, vrezen de onderwijsvakbonden dat de financiële middelen té beperkt zullen zijn om een ambitieus lerarenloopbaanpact te realiseren.
De onderwijsvakbonden stellen daarom een ultimatum aan de Vlaamse Regering. Tot 10 maart 2017 krijgt zij de tijd om in de nodige financiële middelen te voorzien. Pas daarna kunnen de inhoudelijke besprekingen over de maatregelen worden aangevat.

Kwaliteitsvol werken is ons onderwijs versterken
“Het lerarenberoep weer aantrekkelijk maken” was het opzet van het lerarenloopbaandebat. Het stond overigens in het vet in de startnota van de Vlaamse regering. Wanneer deze Vlaamse Regering het ernstig meent met haar voornemen, dan is zij zeker bereid om extra te investeren in ons Vlaams onderwijs, zodat men er kwaliteitsvol kan werken. Die extra investering zal er trouwens mee voor zorgen, dat jongeren in de toekomst nog het engagement zullen aangaan om te kiezen voor het beroep van leraar, want kwaliteitsvol werken is ons onderwijs versterken.

Marnix Heyndrickx
Voorzitter VSOA-Onderwijs