Nijpend lerarentekort vereist vooral structurele oplossingen

schoolteachter
02.09.2019

Volgens topman van het katholiek onderwijs Lieven Boeve kunnen we jonge leerkrachten meer zekerheid geven door hen minder interimopdrachten te laten uitvoeren en ook ervaren leerkrachten een aangepaste rol te geven.

Bovendien stelt hij dat er om het nijpend lerarentekort in te dijken dringend oplossingen nodig zijn. VSOA-Onderwijs volgt die redenering en vindt het voor de hand liggend dat daarbij vooral aandacht naar de aantrekkelijkheid van de job zelf moet gaan. De idee om startende leerkrachten van bij het begin een eigen klas te geven kan daarin passen, maar is voor VSOA slechts één van de mogelijke maatregelen… Blijft natuurlijk het gegeven, dat interimopdrachten er altijd zullen zijn en dus ook zullen moeten ingevuld worden.

De “oudere” leerkrachten kunnen vandaag die opdrachten al op vrijwillige basis opnemen. Hen daartoe verplichten zou wel een bijzonder slecht idee zijn, omdat hierdoor een opbod onder de leerkrachten zal ontstaan met alle mogelijke spanningen en fricties binnen het schoolteam tot gevolg.

Het laatste wat we in het onderwijs vandaag nodig hebben, is een opdeling tussen startende en oudere leerkrachten die elkaars concurrenten worden… Vooral nood aan structurele oplossingen én maatregelen.

Dat er nog maar weinigen leraar willen worden in combinatie met de exodus bij startende leraren, maar ook bij ervaren, getalenteerde en gemotiveerde leerkrachten stelt het Vlaams onderwijs voor een gigantisch probleem.

De oplossingen daarvoor moeten echter structureel van aard zijn en getuigen van een lange termijnversie. Er zal in de toekomst dus veel adequater en vooral gerichter moeten worden nagedacht… Dit om structurele en vooral doeltreffende oplossingen te realiseren voor een problematiek waarmee het Vlaams onderwijs al meer dan twintig jaar wordt geconfronteerd."Dit is trouwens het gevolg van een falend en desastreus onderwijsbeleid van die laatste twintig jaar", zegt Marnix Heyndrickx, voorzitter VSOA-Onderwijs. Enkel maatregelen voor startende leerkrachten zullen daarvoor echter niet voldoende zijn… De laatste jaren heeft het lerarenberoep in het algemeen heel wat imagoschade opgelopen en hebben alle leerkrachten zware slagen moeten incasseren.

Een beroep kan maar prestige genieten, wanneer iedereen de professionaliteit ervan erkent… Daarom is er dringend nood aan een allesomvattend lerarenloopbaanpact voor àlle leerkrachten waardoor er opnieuw én bewust voor het beroep van leraar wordt gekozen én dat het mogelijk maakt om het beroep ook te blijven uitoefenen.

Het staat iedereen vrij slag om slinger voorstellen te lanceren in de media, maar voor het VSOA-Onderwijs is het noodzakelijk, dat de volgende regering het lerarentekort en het realiseren van een lerarenloopbaanpact als prioriteit opneemt in het regeerakkoord. Er is de afgelopen twee decennia al genoeg gepalaverd…

Het is nu aan de betrokkenen – de Vlaamse regering, de onderwijsverstrekkers en de onderwijsvakbonden – om de handschoen op te nemen. 

Meer info op de web van VSOA-Onderwijs