Werkbaar werk in het onderwijs, een belofte die minister Crevits nooit kon waarmaken

werkbaar_werk
18.01.2019

Uit het rapport “Ziekteverzuim 2017 Vlaams onderwijspersoneel” blijkt dat niet alleen de cijfers, maar vooral de oorzaken - in hoofdzaak “psychosociale aandoeningen” zoals stress, depressie en burn-out – opnieuw meer dan zorgwekkend zijn. De belofte voor meer werkbaar werk van minister Crevits bij aanvang van haar legislatuur heeft ze nooit kunnen waarmaken...

De cijfers

In vergelijking met 2016 is er in 2017 opnieuw, een weliswaar lichte, stijging van het gemiddeld aantal ziektedagen per personeelslid. In 2017 waren dat gemiddeld 15,87 dagen tegenover 15,77 dagen in 2016. In de leeftijdsgroep 50+; meer bepaald tussen 56 en 65 jaar, stijgt het ziekteverzuimpercentage evenwel tot 8,61 pct.

De diagnose én de oorzaak

Een eerste blik op de cijfers vertelt ons, dat het vooral “psychosociale aandoeningen” zijn die het ziekteverzuimpercentage de hoogte injagen. Zo was in 2017 opnieuw meer dan 40 % van de ziektedagen het gevolg van een psychosociale aandoening zijnde: stress, burn-out en/of depressie… Qua pathologie kan dit tellen. Het is vooral en ook niet verwonderlijk de leeftijdsgroep 50+ die hierdoor wordt getroffen…

Werkbaar werk is dé remedie, maar dat heeft minister Crevits niet kunnen realiseren!

In 2014, naar aanleiding van het ziekteverzuimrapport van 2013 en bij de start van haar legislatuur stelde minister Crevits, dat dit rapport een belangrijke basis zou vormen voor de loopbaanbesprekingen in het onderwijs. Ze zei toen: "We moeten aandacht hebben voor de taakbelasting van leerkrachten en hoe we stress, depressie en burn-out kunnen vermijden. We moeten ervoor zorgen dat de job werkbaar is en blijft, zeker voor oudere leerkrachten. Met de sociale partners moeten we op zoek gaan naar formules die langer werken mogelijk maken."

De nog altijd en almaar toenemende maatschappelijke verwachtingen en overbevraging ten aanzien van leerkrachten en de daarmee gepaard gaande druk doet hen over hun grens gaan met fysieke en psychische klachten of zelfs een burn-out of depressie tot gevolg. Meerdere wetenschappelijk onderbouwde studies tonen aan dat hoe groter de blootstelling aan mentale en fysieke stress doorheen de loopbaan; hoe meer gezondheidsproblemen men op oudere leeftijd daarvan ondervindt en hoe minder lang mensen daardoor kunnen werken… Via werk gezondheid behouden en versterken, werkt wel.

Het ziekteverzuimrapport 2017 bewijst dus nog maar eens dé acute nood aan werkbaar werk; zeker als men – zoals de mantra’s van zowel de federale als de gemeenschapsregeringen voorschrijven – de mensen, ook die in het onderwijs, langer aan het werk wil houden.

Het beleid van minister Crevits werd vooral gekenmerkt door een toevloed aan hervormingen en veranderingen die het onderwijspersoneel niet konden bolwerken, omdat ze amper de tijd kregen om deze te verwerken.
Dat staat diametraal tegenover de belofte voor meer werkbaar werk van minister Crevits bij aanvang van haar legislatuur; een belofte die ze nooit heeft kunnen waarmaken. Integendeel! En dat is meer dan een pijnpunt!


Marnix Heyndrickx
Voorzitter VSOA-Onderwijs