Brandweerlui onbemind bij regeerders

06.09.2016

Alle opiniepeilingen wijzen uit dat brandweerlui behoren tot de drie beroepscategorieën die het meest worden op prijs gesteld door de bevolking. Dit is jammer genoeg niet het geval bij onze regeerders. Na de catastrofe te Ghislenghien (30.07.2004) had de toenmalige regering een groot project tot hervorming van de civiele veiligheid beloofd. Twaalf jaar later hebben de ministers elkaar opgevolgd maar er werd niets concreets uitgevoerd en de toestand is alleen maar verergerd, zowel voor het statuut van de hulpdiensten (en van de brandweermannen in het bijzonder) als voor de verbetering van de veiligheid van de bevolking.

Er waren talrijke beloftes: een betere organisatie van de hulpverstrekking, een verbetering van de veiligheid van de burgers en van de hulpverleners, inschrijving van het beroep als brandweerman op de lijst van gevaarlijke beroepen, professionalisering van het kader, eenmaking en herwaardering van de statuten van beroepsbrandweerlui en vrijwilligers, enz.

Wat blijft er over van die beloftes? Niets!

Zelfs belangrijke zaken zoals de standaardisering van de operationele procedures bleven op een dood punt. Het naleven van de wetgevingen, zowel inzake het minimum personeelsbestand, het personeelsplan, de arbeids- en veiligheidsuitrustingen, de inventaris hiervan, het algemeen bestuur of zelfs de Wegcode, wordt vaak «vergeten».

Erger nog, in een heel groot aantal kazernes is het materieel niet alleen totaal verouderd maar ook soms buiten gebruik of zelfs gevaarlijk. Daarvan getuigen de bijgevoegde foto’s.

degats_casernes

Samengevat, hebben de opeenvolgende regeringen zich aan geen enkele van hun verbintenissen gehouden maar ze plegen willens en wetens inbreuk op de wetten die ze zelf hebben laten stemmen.

De hulpverleningszones zijn echte no-go-zones!

We mogen niet staken, want onze plicht bestaat in het verstrekken van hulp aan de bevolking. Onze overheid weet het. Ons enig wapen zit in het aanklagen van de situatie. Als teken van erkenning voor onze bewezen diensten hebben we meer nodig dan mooie toespraken bij de begrafenis van één van ons die gevallen is tijdens een van onze talrijke opdrachten. De hulpverleningszones zijn echte no-go-zones!

Eric Labourdette
Voorzitter van de sector Hulpverleningszones