Consensus over zware beroepen

Zware beroepen
24.05.2018

VSOA geeft een voorwaardelijk akkoord!

Het VSOA gaf een voorwaardelijk akkoord in Comité A nadat de overheid rekening hield met onze voorwaarden, waaronder de lijst van beroepen onderhandeld in een werkgroep met het kabinet pensioenen en de periodes die meetellen als effectief gepresteerde diensten.

Beide lijsten zijn toegevoegd aan het protocolakkoord. De lijst van zware beroepen moet nu nog goedgekeurd worden door de ministerraad van vrijdag. VSOA zal geen schrappingen in de lijst aanvaarden. In dat geval vervalt ons akkoord.

Hoe kwam het akkoord tot stand?

De regering besliste vooreerst het advies van het nationaal pensioencomité te volgen om de zware beroepen te bepalen aan de hand van vier penibiliteitscriteria.
Ter herinnering, deze criteria zijn: penibiliteit omwille van:
1. fysieke belasting gelinkt met de arbeidsomgeving of omwille van fysieke lasten
2. de arbeidsorganisatie
3. hoge veiligheidsrisico’s
4. belasting van mentale of emotionele aard.

Na lang onderhandelen in werkgroepen, stelde het kabinet pensioenen een lijst van functies vast.
De lijst van zware beroepen van het VSOA was evenwel drie keer zo lang, VSOA beoordeelde vele functies zwaarder dan het kabinet heeft toegestaan.

Waarom geeft VSOA zijn voorwaardelijke instemming?

Vooral omdat bij gebreke aan een wetgevend initiatief, tegen 2022 iedereen er op verliest door de wettelijk voorziene afbouw van de verhogingscoëfficiënten tot 1.05, zelfs voor wie tantième 1/50 geniet. Met andere woorden bij niet handelen verliest iedereen.

VSOA is van oordeel dat het voorstel aanvaardbaar is gelet op onder andere:

de overgangsmaatregelen, waaronder de waarborg van het pensioenbedrag; de verzachtende maatregelen voor wie op een zucht van zijn pensioen staat; het onderzoek naar mogelijke uitbreiding van de overgangsmaatregelen
de verworven rechten voor de berekening van het pensioen
wie voorheen geen tantième had, krijgt retroactief tien jaar i.p.v. de voorgestelde 5 jaar erkenning van zijn zwaar beroep
de erkenning van zware beroepen niet alleen voor ambtenaren maar ook voor contractueel en tijdelijk personeel van de overheid die dezelfde functie uitoefenen als een statutaire ambtenaar
de erkenning voor het personeel dat vandaag geen preferentiële tantième heeft, zoals verplegend personeel en vuilnisophalers
binnen vijf jaar herziet de regering samen met de sociale partners de lijst. VSOA zal alles in het werk stellen om de beroepen die nu niet zwaar genoeg werden ingedeeld of die nog niet op de lijst staan, dan op de lijst te krijgen.


François Fernandez
Algemeen voorzitter