Diplomabonificatie en afkoop studiejaren

26.09.2017

De nieuwe regeling rond de afkoop van de studiejaren voor de berekening van het pensioen werd goedgekeurd in de Kamer en gaat in vanaf 1 december 2017.

Wat verandert er?

De regering schaft de automatische gratis diplomabonificatie af voor ambtenaren om te harmoniseren tussen de overheids- en de privésector. Voortaan zullen enkel studieperiodes waarvoor werd betaald nog meetellen bij de berekening van het pensioen, naar rato, per jaar, van 1/60ste van de referentiewedde die als grondslag dient voor de berekening van het pensioenbedrag, behalve voor leerkrachten die in principe in 2017 55 jaar zijn: zij zouden de berekening aan 1/55ste van de referentiewedde krijgen.

Hoeveel kost het?

Het overheidspersoneel zal, net als werknemers, hun voorheen gratis studiejaren voortaan moeten afkopen aan 1.500 euro per studiejaar (te indexeren) als de aanvraag tot afkoop gedaan wordt binnen de tien jaar na het behalen van het diploma.
Gedurende 3 jaar vanaf de inwerkingtreding van de nieuwe bepalingen zal deze forfaitaire bijdrage van 1.500 euro per studiejaar ook van toepassing zijn zelfs als de regularisatie plaatsvindt meer dan 10 jaar na het einde van de studies.
Nadien wordt actuarieel berekend en is het helemaal onbetaalbaar. 

Solden

De ambtenaar geniet een vermindering van 15% van het bedrag van de bijdrage (dus nog 1.275 euro i.p.v. 1.500 euro) als de regularisatieaanvraag wordt ingediend binnen de twee jaar die volgen op de inwerkingtreding van de nieuwe bepalingen. 

Hoe betalen?

De bedragen moeten in één keer worden opgehoest, maar zijn wel fiscaal aftrekbaar.
Als achteraf blijkt dat deze investering toch niet nuttig was, is er geen teruggave voorzien. Doe dus de simulatie op de website voordat u betaalt!

Wie krijgt nog gratis validatie?

Wie al in aanmerking komt voor vervroegd pensioen of we in disponibiliteit is of had kunnen zijn op eigen aanvraag, wordt gespaard.
De verworven rechten worden behouden in die mate waarin de jaren die reeds werden gepresteerd op de datum van inwerkingtreding van de nieuwe bepalingen, verder het recht zullen openen op een kosteloze bonificatie

Geen garantie op hoger pensioen met afkoop!

Dat de afkoop steeds zorgt voor een hoger pensioen is onjuist: het is speculeren, de verdere loopbaan is immers vooraf niet gekend. Wel geeft de afkoop garantie op de berekening van het pensioen over een vollediger loopbaan, maar enkel voor wie dat kan betalen. Een systeem met twee snelheden dus. De privésector leert overigens dat dergelijke afkoop daar nauwelijks gebeurt wegens te duur. 

Bovendien is niet duidelijk welke impact de fiscus heeft op de aldus afgekochte studiejaren: zal die investering, bij pensionering, niet worden afgeroomd door de belastingadministratie?

Openbare sector verliest aantrekkingskracht voor mensen met diploma

Studenten moeten steeds langer studeren (van vier naar vijf jaar voor een Master of van twee naar drie jaar voor een Bachelor). De overheid ontnam hen eerder al de mogelijkheid hun studiejaren te laten meetellen voor hun ambtenarenloopbaan. Nu daalt het pensioen nog een keer als je je diplomajaren niet afkoopt. Nu het zomerakkoord hen nog de vastheid van betrekking afneemt (niet langer statutair werven), is hun keuze snel gemaakt.

Vrouwen zijn het eerste slachtoffer

Gecombineerd met de nakende afbraak van de loopbaanonderbreking, holt deze maatregel verder het al schamele pensioen van vrouwen uit.

VSOA niet akkoord

De harmonisering is hiermee een feit. Maar voor het overheidspersoneel betekent het evenwel een harmonisering naar beneden. Een zoveelste negatieve maatregel uit het regeerakkoord. Het hoeft niet herhaald dat het VSOA niet instemde met deze voorstellen.

Informatiecampagne

Volgens onze informatie zal de Federale Pensioendienst binnenkort een informatiecampagne opzetten via de website www.koopuwstudiejaren.be met meer informatie en concrete voorbeelden.
De pensioendienst zal ook een opleidingscyclus organiseren voor professionelen. En vanaf begin 2018 zal het mogelijk zijn om in te loggen met e-ID op de website om concrete simulaties te doen.

Consulteer daarom ook de website van de Federale Pensioendienst.